Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2019 na dostawę: „implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 15/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2019 na dostawę:

implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %
  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 16.10.2019 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 16.10.2019 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 14.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 7.10.2019 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty

RODO-implanty

umowa-projekt implanty

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

zalacznik 3-dostawa implantów

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 7-implanty

Załącznik nr 8 – Oświadczenie-RODO

pakiet nr 1-implanty i narzędzia artroskopowe

pakiet nr 2- zestawy i narzędzia

pakiet nr 3 – wkręty, groty, druty (1)

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny