Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Oferta nr1 – Oxford PL Sp. z o.o., ul Limanowskiego 11/118, 02-943 Warszawa
Pakiet nr 2 – Holter EKG + rejestrator holterowski
Cena brutto wybranej oferty 37.271,00 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych).
Liczba otrzymanych punktów w pakiecie nr 2 – 100 pkt.

2. Oferta nr 3 – Tehand Sp. z o.o., Herbowa 4, 20-551 Lublin.
Pakiet nr 1- kozetka lekarska.
Cena brutto wybranej oferty -1.337,50 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych 50/100)
Liczba otrzymanych punktów w pakiecie nr 1- 100 pkt.
Pakiet nr 4- łóżko porodowe.
Cena brutto wybranej oferty – 37.064,80 zł.
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 80/100).
Liczba otrzymanych punktów w pakiecie nr 4-100 pkt.

3. Oferta nr 4 – CZMiW Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul. Słoneczna 16F, 76-200 Słupsk.
Pakiet nr 3- wózek inwalidzki.
Cena brutto wybranej oferty- 862,66 zł
(słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa złote 66/100).
Liczba otrzymanych punktów w pakiecie nr 3 – 100 pkt.