Przetarg nieograniczony nr 6/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/09 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek- kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:
– cena- 100%.

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert- 25.05.2009 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 25.05.2009 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert do dnia 23.06.009 r.
Termin wpałaty wadium- 25.05.2009 r. do godziny 10°°.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załączniki:
zalacznik_nr3_do_siwz_oswiadczenie
zalacznik_nr1_oferta
umowa
siwz
pakiet_nr5
pakiet_nr4
pakiet_nr3
pakiet_nr2
pakiet_nr1_3