Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 5.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2020 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź-TAK.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
  w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
  ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź – TAK.

 1. W zadaniach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy oznaczonych rodzajów produktów leczniczych. Jednakże dla każdego z nich istnieją odpowiedniki zarejestrowane w Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, iż świetle ustawodawstwa dotyczącego leków spełniają te same wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni równoważne, mogące być przedmiotem oferty równoważnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na uwadze art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia o możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Odpowiedź-TAK, oprócz pozycji nr 10 – KETONAL amp.

 1. Czy zamawiający dopuści wycenę leku pakowanego po 4 szt / worki w zadaniu 1, pozycja 1?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolki w zadaniu 1, pozycja 6?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułki w zadaniu 1, pozycja 13?

Odpowiedź-TAK.

 1. Prosimy o wydzielenie pozycji 11 z zadania 1. Jest to preparat na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia.

Odpowiedź-zamawiający wydziela z pakietu nr 1 pozycję nr 11 (Pental Sodium) i tworzy nowy pakiet nr 1a.

 1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź-podając ostatnią cenę.

odpowiedzi nr 1 z dnia 5.03.2020

PAKIET Nr 1 – LEKI RÓŻNE

PAKIET NR 1a-leki rózne