Przetarg nieograniczony Nr 3/2020 na : „DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2020 na :

DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Halina Piskorz – pracownik Farmacji.
  2. Sówka Alicja – mgr farmacji

3. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert –17.03.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 17.03.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 15.04.2020 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 4.03.2020 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

RODO-leki

Umowa – dostawa leków

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

zalacznik 3 – leki apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

PAKIET Nr 1 – LEKI RÓŻNE

PAKIET Nr 2 – HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWE-ENOXAPARIN SODIUM (1)

PAKIET Nr 3 – leki kardiologiczne

PAKIET Nr 4 Albuminy