Przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL.(091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, ZAMÓWIENIA 5702-573 WEW. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2020

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczony na stronie internetowej szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl, oraz na stronie: https://platformazakupowa.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

  1. Kukuła Marian – (091) 5702-573 wew. 288.

Kryterium oceny ofert:

    • cena – 60%

    • termin rozpatrzenia reklamacji – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2-sekretariat.

Termin składania ofert – 28.05.2020 rok do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 28.05.2020 rok o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert tj. do 26.07.2020 rok.

Wpłata wadium – do 28.05.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 22.04.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY- ogłoszenie- usługi najmu i pranie bielizny

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -PRANIE

Umowa_najmu_i_serwisu_bielizny_plaskiej[2]- PROJEKT-załącznik nr 4

załacznik nr 1 do umowy-pranie

załącznik nr 2-_formularz JEDZ

Załącznik nr 3 do SIW1-oferta PRALNIA

zalacznik 5-pranie

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-pranie

załącznik nr 7-oświadczenie o obowiązku podatkowym

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO