Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 22.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 za stały nadzór techniczny wynosi: 208.308,02 zł brutto.

Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 za naprawę i konserwację sprzętu medycznego – 129,60 zł za roboczogodzinę.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt

Razem – 100 pkt