Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 29.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Smith&Smith Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 136.954,80 zł

(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 80*/100).

  1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1- 503.011,08 zł.

(słownie: pięćset trzy tysiące jedenaście złotych 08/100).