Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 07.01.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto wybranej oferty za okres 12miesięcy – 261.194,22 zł

(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 22/100).

Kwota brutto za 1 kg odpadów wynosi- 8,37 zł

(słownie: osiem złotych 37/100).