Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 08.01.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Cena wybranej oferty wynosi: 310.629,60 zł brutto.

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 60/100)

Termin dostawy – 3 dni.