Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 25.01.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

  1. Fresenius Medical Care Polska SA, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 310.629,60 zł

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 60/100).