Przetarg nieograniczony nr 14/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: „artykułów medycznych jednorazowego użytku”

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Tadeusz Kaczmarek – (091) 5702-573 wew. 266.
Kryterium oceny ofert: – cena – 100 %

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – do 08.09.2010 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 08.09.2010 r. o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 07.10.2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Załącznik nr 1-oferta
zalacznik 3
zalacznik5[1]
SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku
materiały sterylne
Dokument- umowa-jednorazówka