Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2021 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 08.10.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2021 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Alteris Spółka Akcyjna ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.

    Kwota brutto wybranej oferty – 1.728.600,00 zł.

    (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych).