Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłzecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 174.397,32 zł.

2. COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 12.960,00 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 174.397,32 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Termin dostawy – 2 dni
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt
Razem – 95 pkt.
– ofertę nr 2 złożoną przez firmę – COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 12.960,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt
Termin dostawy – 1 dzień
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Postępowanie w pakiecie nr 2 – osprzęt do diatermii zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:
Oferta nr 1 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 161.479,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 174.397,32 zł
2. Oferta nr 2 – Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa.
– Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 12.000,00 zł
-Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 12.960,00 zł
3. Oferta nr 3 – EMED Sp. z o.o. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 12.610,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 13.618,80 zł

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 4 – implanty i narzędzia artroskopwe nie została złozona żadna ważna oferta.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około 231.391,30 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2017 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. GREEN Spółka Akcyjna ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.
Kwota brutto wybranej oferty – 94.050,72 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 72/100).