Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    -ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Kwota netto złożonej oferty – 109.874,05 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 118.726,32 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota netto złozonej oferty – 108.142,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 116.755,73 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 115.247,88 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 7 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 13/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 13/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40% Czytaj dalej