Ogłoszenia

ogłoszenie

ogłoszenie1

Dotyczy: postępowanie przetragowe nr 6/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.
Kwota brutto wybranej oferty – 107.938,48 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 107.938,48 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska

Cena – 82,44 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Szchulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 6.091,20 zł brutto.