Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę leków” w pakiecie nr 9 – azot ciekły w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie
Postępowanie przetargowe w pakiecie nr 9 – zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2016 na świadczenie usług odbioru, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Kwota brutto wybranej oferty – 426.746,88 zł (okres 3 lat)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2016 na dostawę sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę MIRO Sp. z o.o. ul. Floriańska 6 lok. 9, 03-707 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 110.774,68 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 85 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 10 pkt
Razem ilość uzyskanych punktów – 95 pkt.

ofertę nr 2 złożoną przez firmę Zakład Aparatuey Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, tadeusz Meger ul. Akacjowa 14 72-300 Gryfice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 147.312,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cene – 85 pkt
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 5 pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 90 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2016 NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH, DZIERŻAWA POJEMNIKÓW- ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH DWA RAZY W TYGODNIU.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Cena wybranej oferty wynosi: 426.746,88 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10 pkt (59 km)

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.