Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 pkt 5 ustawy- prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje dotyczące ww postępowania.

zp-121

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 r. na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. Olejnicka D. Spółka Jawna ul. Rugiańska 17, 71-653 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty – 242.692,93 zł

(słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D. Spółka Jawna ul. Rugiańska 17, 71-653 Szczecin.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.692,93 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Przedsiębiorstwo Handlowe „Hiper-Glazur” Sp. z o.o. ul. Świerczewska 8,

71-066 Szczecin

Cena – 57,73 pkt.

Termin dostawy – 6 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 pkt 5 ustawy – prawo zamówień publicznych przesyła następujące informacje dotyczące ww postępowania.

 

oznaczenie sprawy 12/2016 DRUK ZP-12

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Termin wykonania

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

………

………………………..

1

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. Olejnicka D. Spółka Jawna

ul. Rugiańska 17

71-653 Szczecin

Kwota netto – 198.931,92 zł

Kwota brutto – 242.692,93 zł

Termin dostawy 1 dzień

Od dnia zawarcia umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Handlowe

Hiper-Glazur”

Sp. z o.o.

ul. Świerczewska 8

71-066 Szczecin

Kwota netto – 205.077,35 zł

Kwota brutto – 252.245,14 zł

Termin dostawy 2 dni

Od dnia zawarcia umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie

30 dni

* – niepotrzebne skreślić

……………………………………………..

(podpis osoby sporządzającej protokół)

……………………………………………………………….

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

numer strony …

Pobierz druk zp-12