Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2017 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 344.307,24 zł brutto.

2. EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 10.270,80 zł brutto.

3. Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 32.551,20 zł brutto.

4. Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 734.670,00 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5 – antybiotyki i leki różne zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Spółka Jawna J. Patruś& R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 142.349,28 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 149.466,76 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

2. Oferta – Piekarnia AGA S.C. A.Kominek & P. Wydro ul. Stargardzka 34, 74-200 Pyrzyce.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 36.704,64 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 38.551,29 zł Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol6B, 03-236 Warszawa. Czytaj dalej