Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2016 NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH, DZIERŻAWA POJEMNIKÓW- ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH DWA RAZY W TYGODNIU.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Cena wybranej oferty wynosi: 426.746,88 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10 pkt (59 km)

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

OGŁOSZENIE

Akcja poboru krwi

dyrektor

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 69.891,75 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 29.669,32 zł.