Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2015 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Cena wybranej oferty wynosi: 347.829,12 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 1 pkt
Razem ilość punktów – 91 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2015 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 25, 02-822 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 59.076,00 zł brutto.
2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Pakiet nr 4 – 20.264,76 zł brutto.
3. Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Pakiet nr 3 – 57.196,80 zł brutto.
4. ChM Sp. z o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
Pakiet nr 5 – 44.982,00 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2015 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2015 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów i narzędzi do zespoleń kości w pakiecie nr 1 – w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie
Postępowanie przetargowe w pakiecie nr 1 – zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ postępowanie w pakiecie nr 1 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.