Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 69.891,75 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 29.669,32 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Pakiet nr 3 – kwota brutto – 36.277,20 zł

  1. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Pakiet nr 2 – kwota brutto – 81.045,36 zł.

Pakiet nr 3a- kwota brutto – 18.360,00 zł.

  1. Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Pakiet nr 1 – kwota brutto – 648.270,00 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 69.891,75 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem ilość uzyskanych punktów w pakiecie nr 1 – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 29.669,32 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem ilość uzyskanych punktów w pakiecie nr 2 – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2016 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 36.277,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 81.045,36 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3a wynosi: 18.360,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt

  • ofertę złożoną przez firmę Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 648.270,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1 Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

PAKIET NR 3a

 

Cena – 76,50 pkt

Termin dostawy – 0 pkt