Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Ofertę złożyła następująca firma: 1 oferta – ENEA S.A. Departament Sprzedaży Biuro Przetargów publicznych ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin.
Kwota netto złożonej oferty – 269.100,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 330.993,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około 307.500,00 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu Szpitala wraz z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że ww postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu szpitala wraz z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Alkon Ochrona Sp,. Z o.o. Sp.K. Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty – 867.240,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 1.066.705,20 zł
2. Oferta firmy – Gustaw Gemini Sp. z o.o. ul. I Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin.
– Kwota netto złożonej oferty – 461.160,00 zł
– Kwota brutto złożonej oferty – 567.226,80 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości około 348.229,38 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Fressenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 257.994,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote).