Ogłoszenia

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 4/2015 na dostawę art. żywnościowych – mleko i produkty mleczne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Kwota brutto oferty – 75.140,10 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 10/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2015 na dostawę artykułów żywnościowych – mleko i produkty mleczne.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

dot. KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawiadamiam o odrzuceniu oferty ALAB Laboratoria Spółka z o.o. w Warszawie z uwagi na odmienne określenie przedmiotu oferty niż to zostało wskazane w załączniku nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na Wykonywanie Usług Diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

2. Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawiadamiam, że za najkorzystniejszą uznana została oferta LABORATORIUM MEDYCZNE DIAGNOZA s.c. z siedzibą w Pyrzycach.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2015 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującym Wykonawcom:

1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dabrowskiego 133/135 60-543 Poznań.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 102.745,87 zł.
2. Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 5.691,60 zł.