Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2015 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64 B/1, 80-278 Gdańsk.
Kwota brutto wybranej oferty za SNT – 5.879,40 zł
Kwota brutto za roboczogodzinę – 430,50 zł.
2. ANMEDIQ S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty za SNT – 3.456,30 zł.
Kwota brutto za roboczogodzinę 615,00 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej