Ogłoszenia

Strona 5 z 13612345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CAŁOŚCI

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że ww postepowanie zostało uniewaznione w całości zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4- cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielnono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

1. PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska-Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kwota wybranej oferty w pkiecie nr 4 brutto – 4.845,96 zł
(słownie:cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 96/100).

2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowienkie.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto – 83.812,68 zł
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 68/100).

3.POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto – 6.728,40 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 40/100).

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 2, 62-800 Kalisz.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto – 4.365,90 zł.
(słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiat pięć złotych 90/100)
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto – 28.390,39 zł
(słownie: dwadziescia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 39/100)
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto – 19.227,12 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 12/100).
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto – 26,57 zł
(słownie: dwadzieścia sześć złotych 57/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawę sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 2 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 2 – pracownia endoskopii.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 41.806,14 zł. Czytaj dalej

Strona 5 z 13612345678910...203040...Ostatnie »