Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 137.222,82 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

III. Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

PPHU „JOHN” Paweł John

Grotniki ul. Źródlana 5

64-140 Włoszakowice

Pakiet nr 4

Cena – 52,97 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 92,97 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 148.038,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 155.439,90 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 130.688,40 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 137.222,82 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 4 w wysokości około 181.137,48 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje o sprostowaniu następujących pozycji w danych pakietach:

PAKIET NR 4-Wędliny pozycja nr 16- Kaszanka, powinno być KASZANKA GRILOWA.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe pozycja nr 1 – Schab z kością , powinno być SCHAB Z KOŚCIĄ 1kg lub 2 kg.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe pozycja nr 3 – Łopatka wieprzowa z/k bez skóry, powinno być ŁOPATKA WIEPRZOWA Z/K BEZ SKÓRY 1 kg lub 2 kg.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe, pozycja nr 5 – Boczek świeży b/żeber i bez skóry paski, powinno być BOCZEK ŚWIEŻY BEZ ŻEBER I BEZ SKÓRY PASKI 1 KG LUB 2 KG.

PAKIET NR 4 – Mięso wołowe, pozycja nr 1 – Gulaszowe wołowe, powinno być GULASZOWE WOŁOWE 1 KG LUB 2 KG.

Pakiet nr 4-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe