Aktualności

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

BGŻ S. A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 17/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2019 na dostawę:

środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:

  1. CENA- 60%

  2. Termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert– Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert 28.10.2019 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert 28.10.2019 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą– 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 26.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 18.10.2019 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie śr. dezynfekcyjne

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

RODO – środki dez

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

zalacznik 3- środki dezynfekcyjne

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez

załącznik nr 6-środki dez

Załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Pyrzyce, dnia 16.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżno.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 33.690,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 36.385,20zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

  1. Oferta nr 2 – Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 126.810,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 136.954,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 279.768,60 zł na całość przedmiotu zamówienia (4 pakiety) (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100).

Pakiet nr 1 – 143.819,82 zł

Pakiet nr 2 – 57.888,00 zł

Pakiet nr 3 – 47.374,20 zł

Pakiet nr 4 – 30.686,58 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków, postępowanie nr 16/2019.

Pyrzyce, dnia 16.10.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków, postępowanie nr 16/2019.

Pytania dot. pakietu nr 2:

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy 88,6g, elektrolity, glukozę280g, azot 14g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 2270 kcal – Olimel N7E 2000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 5 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowanego roztworu zawierającego 9 pierwiastków śladowych, charakteryzujący się zwiększoną zawartościć cynku, zmniejszoną zawartością miedzi, w którym pierwiastki śladowe wystepują w postaci stabilnych soli organicznych – Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 2 w pozycji  nr 6 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy 65,8g, elektrolity, glukozę230g, azot 10,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), enrgii niebiałkowej 1720kcal, energii całkowitej 1980 kcal – Olimel N5E 2000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakieccie nr 2 w pozycji  nr 7 oraz nr 16 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy 44,3g, elektrolity, glukozę 140g, azot 7g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), enrgii niebiałkowej 960kcal, energii całkowitej 1140 kcal – Olimel N7E 1000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 2 w pozycji  nr 8 oraz nr 35 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierający aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112,5g, azot 6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1050 kcal – Olimel Peri N4 1500ml ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 14.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 3 – wkrety, podkładki, groty, druty- pozycja nr 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręty korowe do kości, średnica 4,5mm. Gniazdo sześciokątne, rozmiary od 12 do 100mm.

Odpowiedź – NIE.

  1. Pytanie – pakiet nr 3, pozycja nr 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręty do kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, gniazdo sześciokątne, pełnogwintowane oraz częściowo gwintowane z długością gwintu od 16 do 32 mm, rozmiary od 25 do 130 mm.

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – pakiet nr 3, pozycja nr 9 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie druty Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0 mm, długości od 150 do 310 mm.

Odpowiedź- NIE.