Rejestracja on-line

Aktualności

Znak sprawy: 19/2019- dostawa leków

Pyrzyce, dnia 10.12.2019 r.

Znak sprawy: 19/2019- dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź – TAK.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 4 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź- do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 5 – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.)

Odpowiedź – TAK.

Pytanie 6 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie 7 – czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z pakietu nr 2 poz. 53 i dopuści:

 • gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4×4,5 cm a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? Lub

 • gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4×4,5 cm, a rozłożonego 12×12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Odpowiedź- NIE.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 14.12.2019 r

Dotyczy: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 06.12.2019 r.

Dotyczy: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – Zamawiający w projekcie umowy w § 4, pkt 5 wymaga:

  – każdy odbiór odpadów medycznych musi być potwierdzony kartą przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1973). Karta przekazania odpadu musi być potwierdzona każdorazowo przez przedstawicieli obu Stron. Wykonawca po potwierdzeniu na karcie przekazania odpadu przejęcia odpadów medycznych przez spalarnie, zwraca oryginał dokumentu przedstawicielowi przy następnym odbiorze odpadów. Prosimy o modyfikację zapisu na zapis o treści: „Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego”.

Odpowiedź – zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ww zapisu.

 1. Pytanie – zamawiający w projekcie umowy w § 4 pkt 6 wymaga:

 • na wniosek zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych.

  Prosimy o usunięcie ww zapisu.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ww zapisu.

 1. Pytanie – w SIWZ w rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 zamawiający wskazuje, iż w formularzy ofertowym należy podać wartość całkowitą netto i brutto za okres 3 lat, natomiast w rozdziale IV termin wykonania zamówienia zamawiający wskazuje okres zamówienia na 12 miesięcy.

Odpowiedź- termin wykonania zamówienia na okres 12 miesięcy nie na okres 3 lat.

 1. Pytanie – w związku z brakiem osób decyzyjnych upoważnionych do podpisania dokumentów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2019 r.

Odpowiedź- Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.12.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 19/2019: „Dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 19/2019 na :

DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Halina Piskorz – Technik farmaceuta

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Termin składania ofert – 13.01.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 13.01.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 12.03.2020 rok.

Wpłata wadium – do dnia 13.01.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl oraz na stronie https://platformazakupowa.pl

Pyrzyce, dnia 6.12.2019 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

_formularz JEDZ

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

zalacznik 3 – leki

załącznik nr 5-apteka

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-apteka

załącznik nr 7-leki

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa leków

Umowa – dostawa leków

pakiet nr 1 – leki różne I

pakiet nr 2 – leki różne II

pakiet nr 3 leki różne

pakiet nr 4 witaminy

Pakiet nr 5 – Antybiotyki i leki różne

pakiet nr 6- gaz medyczny – z cenami

pakiet nr 7 – preparaty do żywienia pozajelitowego – z cenami