Rejestracja on-line

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/24 na „„ Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowana w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”.”.

Pyrzyce, dnia 03.06.2024r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/24 na „„ Kompleksowe świadczenie usług prania, dezynfekcja, suszenie, maglowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów oraz pakowanie asortymentu, a także sterylizację wysokotemperaturową asortymentu operacyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ulicy Jana Pawła II 2. Bielizna powinna być oznakowana w systemie bezpośredniego monitorowania bielizny RFID UHF lub HF lub równoważnym.”.”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Kryterium 2

……………………….. –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Citonet Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

PAKIET NR 1

Kwota netto – 966531,60 zł

Kwota brutto – 1123007,87 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto -83309,40 zł

Kwota brutto – 89974,15 zł

60 pkt

60 pkt

Wykonanie badań mikrobiologicznych w laboratorium posiadającym akredytację:

-akredytowane zgodnie z metodyką akredytowaną PN-EN ISO 18593:2018-TAK-15 pkt,

-akredytowany pobór próbek – TAK5 pkt

Certyfikat PN EN 13485 wystawiony na głównego wykonawcę usługi co najmniej na zakres prania,dezynfekcji,renowacji i kompletowanie bielizny dla jednostek służbu zdrowia wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID UHF, HF lub równoważnym:

-wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną-TAK15 pkt,

-wystawiony przez niezależną jednostkę – TAK – 5 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


03.06.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu