Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa.
Oferta ww Wykonawcy została uznana za ofertę korzystną cenowo na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedstawiała korzystny bilans ceny. Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1- 264.782,20 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100 ).
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2- 84.048,50 zł (słownie:osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 50/100.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3A- 2.354,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiat cztery złotych).

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL ul. Wąska 59, 15-122 Białystok.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4- 19.024,60 zł (słownie:dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 60/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5- 11.887,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 70/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6- 60.476,40 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 40/100)

Oerta nr 4 złożona przez Wykonawcę – Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3- 235.400,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych).