Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 3.205,44 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

Razem – 68 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – OSS Sp. z o.o. ul. Starowiejska 65/67, 80-534 Gdańsk.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 27.501,80 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 235.454,11 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pky

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 51.698,39 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę 6 złożoną przez firmę – Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 12.272,78 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 7.855,54 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

Cena – 58,97 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,97 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 45,50 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 85,50 pkt

2

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

PAKIET NR 5

Cena – 56,58 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 96,58 pkt