Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2017 na dostawę sprzętu medycznego- aparat do znieczulenia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi – 99.252,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote).