Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 831,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – BL Medica Sp. z o.o. Sp.k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 12.363,84 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi : 68.482,22 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 28.835,79 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

III. Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 3

Cena – 59,95 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,95 pkt

2

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

Pakiet nr 3

Cena – 55,53 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 95,53 pkt

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o zamówienia publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA LEKÓW” Szpital Powiatowy w Pyrzycach (kod pocztowy 74-200) przy ul. Jana Pawła II 2 zawiadamia:

o odrzuceniu oferty nr 3 w pakiecie nr 1 złożonej przez:

Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia…”

Uzasadnienie:

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 Zamawiający wymagał wyceny leku o nazwie SEVORANE płyn. Wykonawca Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wycenił lek o nazwie SOJOURN płyn.

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 w pakiecie nr 1 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.