OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/2017 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek- kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:
cena- 60 %.
termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert- 14.12.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 14.12.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert do dnia 12.01.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ-j.u

zalacznik 3-as. j.u.

Załącznik nr 1- oferta- j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- as. j.u.

załącznik nr 6-as. med. j.u.

Dokument- umowa- j.u.

pakiet-nr-1

pakiet-nr-2