Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą  ofertę nr 1- pakiet nr 4-Pieczywo złożoną przez Wykonawcę – Piekarnia Irena Adamska Swochowo 37, 74-202 Bielice.
Oferta ww Wykonawcy została uznana za ofertę korzystną cenowo – uzyskała ilość punktów  100 pkt. Kwota brutto wybranej oferty 27.729,26 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 26/100).

Oferta nr 2- Pakiet nr 2, pakiet nr3 i  pakiet nr 5 złożona przez Wykonawcę – F.H.U.  CHEM-AJ S.C., J. Świerczek, A. Turkawka, ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin. Oferta firmy CHEM-AJ z siedzibą w Szczecinie została uznana za ofertę korzystną cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
Kwota brutto wybranej  oferty w pakiecie nr 2- 28.613,19 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzynaście złotych 19/100), uzyskała ilość punktów- 100 pkt. Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3- 39.325,60 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 60/100), uzyskała ilość punktów- 100 pkt.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5- 4.820,40 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 40/100), uzyskała ilość punktów – 100 pkt.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje jednocześnie, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 1- Mleko i produkty mleczne zostało unieważnione w myśl art. 93 ust. 1 pkt 4- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ofertę na pakiet nr 1 złożyły dwie firmy:
1. F.H.U CHEM-AJ S.C., ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin z kwotą brutto 86.267,47 zł,
2. LECH  Sp. z o.o., ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg z kwotą brutto 84.055,00 zł.