Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:
1. Firma Produkcyjno-Handlowa
HURT 2000
Maciej Żuchowski
ul. Litewska 10
71-344 Szczecin
Kwota brutto wybranej oferty- 15.338,25 zł (słownie: piętmaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 25/100).