OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 7/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr na usługi:
„wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%
Czas reakcji serwisu – 40%

Miejsce składania ofert-Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 4.07.2018 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 4.07.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- do dnia 2.08.2018 r.-30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

UMOWA- na SNT-załącznik nr 4

zalacznik 3-snt

Załącznik nr 1- oferta-SNT

Załącznik nr 2 – PAKIET Nr 1

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-snt

Załącznik nr 6- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Dokument-SIWZ stały nadzór aparatury medycznej

Pakiet nr 2

pakiet nr 3

pakiet nr 4

pakiet nr 5