KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

KONKURS

NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO

W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II Nr 2
74 – 200 Pyrzyce

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.180  z późn. zm)

ogłasza konkurs ofert na:

1.Wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach, których szczegółowy wykaz zawarty jest w szczegółowych warunkach konkursu dostępnych od dnia ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 05 grudnia 2018 r na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl,

  1. Umowa zawarta zostanie na okres 36 miesięcy.
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularze oferty znajdują się na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.
  3. Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, budynek administracji, I piętro, w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r do godz. 10.30 z adnotacją: „KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego( data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Szpitala Powiatowego w Pyrzycach najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 14 grudnia 2018r o godz.: 11.00

w Sali konferencyjnej (wejście C, administracja, parter) Szpitala Powiatowego w Pyrzycach .

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2018r. o godzinie 11.00 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy Szpitala umieszczonej na parterze  (wejście C ) oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Szpitala.
  2. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala:
  3. Termin związania ofertą upływa z dniem 5 stycznia 2019r.

8.Szpital Powiatowy w Pyrzycach zastrzega sobie prawo do:
– przyjmowania ofert wyłącznie na opracowanym formularzu (dostępny na stronie internetowej Szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl),

– możliwość negocjacji ofert,

– odwołania konkursu,

– przesunięcia terminu składania ofert.

  1. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w ciągu 7 dni roboczych. Na rozstrzygnięcie konkursu przysługuje oferentowi odwołanie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Ewentualne protesty lub odwołania dotyczące konkursu można składać pisemnie w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

SZWK – LABOLATORIUM 2018

umowa najmu – wzór

załącznik nr 1 do SzWK – oferta 2018

załącznik nr 2 do SzWK – 2018.doc – badania

załącznik nr 3 do SzWK- umowa – wzór