Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 90.870,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 98.239,93 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 101.228,63 zł (słownie:sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 63/100).