Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 netto wynosi: 90.870,90 zł.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 98.239,93 zł