OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 13/2019 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 13/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2019 na dostawę:

Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Skowrońska Beata

2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

  • CENA – 60%

  • TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – 24.09.2019 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 24.09.2019 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą – 23.10.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 12.09.2019 r.

Pakiet nr 1- Owoce

Pakiet nr 2 – Warzywa

Pakiet nr 3- ziemniaki

Pakiet nr 4 – pieczywo

Pakiet nr 5-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

RODO-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-kuchnia

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym