Rejestracja on-line

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 1/2020 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2020 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2020 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego.

Termin wykonania zamówienia – 3 lata od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. Kukuła Marian-Kierownik GT

  2. Piskorz Halina – Apteka Szpitalna

  3. Alicja Sówka – Apteka Szpitalna

  1. Bożena Wyciszkiewicz-pracownik Działu zamówień publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

  • cena- 60%

  • termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce-sekretariat.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2020 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 27.02.2020 r. o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą (30 dni) do dnia 27.03.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 18.02.2020 r.

 

Dokument- ogłoszenie o przetargu na najemzbiornika na tlen

SIWZ-zakup tlenu

Dokument- umowa najmu

Dokument- umowa na dostawę gazów w stanie ciekłym-

RODO-zakup gazów

Załącznik nr 1- oferta- zakup tlenu

zalacznik 3-gazy

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-gazy

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1- GAZY

załącznik nr 7-gazy

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1-tlen medyczny