Przetarg nieograniczony nr 2/2020 „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 2/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę:

Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %
  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 4.03.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 4.03.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 2.04.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 24.02.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- ju

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

umowa projekt

RODO-dost as med ju

Oświadczenie-RODO ju

Załącznik nr 1- oferta- ju

zalacznik 3

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Pyrzyce pakiet-nr-1

Pyrzyce pakiet-nr-2

Pakiet-nr-3-materiały sterylne

Pakiet-nr-4-różne

Pakiet nr 5-asort. med. j.u.- wkłady do ssaka