Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 1/2020 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Pyrzyce, dnia 27.02.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 1/2020 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice.

Wartość brutto złożonej oferty – 82.444,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 82.444,17 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 17/100).