Przetargi

Pyrzyce, dnia 14.12.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –MEDIM Sp. z o.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 49.205,52 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 53.499,86 zł

W okresie gwarancji dwa dodatkowe przeglądy na okres 24 miesęcy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 53.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych ).

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 9.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą . Zmiany są następujące:

 • termin składania ofert – 17.12.2020 r. godzina 10:30,

 • termin otwarcia ofert – 17.12.2020 r. godzina 11:00.

 • termin związania ofertą – 15.01.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/20 na: „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu”

Pyrzyce, dnia 9.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/20 na: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiające w SIWZ w rozdz. III OPZ wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pojemników.

Prosimy o doprecyzowanie o jakie pojemniki chodzi i w jakiej ilości.

Odpowiedź- pojemniki na odpady medyczne o pojemności 660l- 8 szt, pojemniki na odpady medyczne o pojemności 240l – 2 szt.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w § 4 ust 2 wzoru umowy wymaga:

2. Wykonawca każdorazowo poczynając od drugiego odbioru odpadów medycznych zobowiązany jest przedłożyć kartę z przekazania uprzednio pobranych odpadów medycznych potwierdzoną przez spalarnię odpadów. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych za miesiąc za który jest wystawione zestawienie należy przedłożyć zamawiającemu do końca następnego miesiąca.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca sporządzał karty przekazania odpadu. Pragniemy zauważyć, iż w związku z uruchomieniem platformy BDO, od 01.01.2020 roku dokumenty potwierdzające odbiór odpadów (KPO) będą generowane tylko w wersji elektronicznej Prosimy zatem o modyfikację zapisu na zapis o treści: „Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego”.

Dodatkowo dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunął zapisy art. 95 ust 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w zapisu z Projektu umowy.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w § 4 ust 5 wzoru umowy wymaga:

5. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

5. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona w elektronicznym systemie BDO z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w § 5 wzoru umowy wymaga:

Odbiór odpadów medycznych nastąpi dwa razy w tygodniu w godzinach:

– poniedziałek i czwartek– od godz. 11°° do godz. 14°°.

– może zaistnieć konieczność wywozu dodatkowo w piątek.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

Odbiór odpadów medycznych nastąpi dwa razy w tygodniu w godzinach:

– poniedziałek i czwartek– od godz. 11°° do godz. 14°°.

 • może zaistnieć konieczność wywozu dodatkowo w piątek po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 5:

Zamawiający w § 6 ust 4 wzoru umowy wymaga:

4. Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

4. Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Wnosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Pragniemy zwrócić uwagę, że krótszy termin płatności pozwoli Wykonawcy zachować płynność finansową. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenie usługi odbioru odpadów systematycznie i w cyklu ciągłym a tym samym zmuszony jest do ponoszenia bieżących kosztów tj wynagrodzenie pracowników, koszty paliwa transportu jak również do comiesięcznego ponoszenia kosztów unieszkodliwiania.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w § 6 ust 6 wzoru umowy wymaga:

6. W przypadku gdy Wykonawca nie obciąży Zamawiającego w terminie 7 dni od daty płatności odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, przyjmuje się, że Wykonawca zrzeka się dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie w całości.

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Wykonawca ma prawo do domagania się swoich roszczeń w przypadku braku płatności ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu.

Pytanie nr 7:

Prosimy o dodanie do § 6 wzoru umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zmawiającego adres e-mail.

Odpowiedź- TAK na adres ksiegowa@szpital.pyrzyce.net.pl i na adres sekretariat@szpitalpyrzyce.net.pl

Pytanie nr 8:

Zamawiający w § 7 ust 1-3 wzoru umowy wymaga:

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym odnotowano opóźnienie w realizacji umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, czy też niewykonania umowy chociażby w jednym umówionym dniu w danym miesiącu, Zamawiający będzie mógł naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% należnego za dany miesiąc wynagrodzenia brutto, którą będzie miał prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu w danym lub następnym miesiącu.

3. W przypadku niewykonania usługi określonej w § 1 przez Wykonawcę w sposób określony w § 5 przez dwa dni następujące po sobie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy albo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym odnotowano opóźnienie w realizacji umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, czy też niewykonania umowy chociażby w jednym umówionym dniu w danym miesiącu, Zamawiający będzie mógł naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% należnego za dany miesiąc wynagrodzenia brutto, którą będzie miał prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu w danym lub następnym miesiącu. Wnosimy o wykreślenie tego punktu, za to samo Zamawiający może ukarać Wykonawcę w pkt 1.

3. W przypadku niewykonania usługi określonej w § 1 przez Wykonawcę w sposób określony w § 5 przez dwa dni następujące po sobie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi a różnicą kosztów usługi obciąży Wykonawcę albo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu:

 1. W przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym odnotowano opóźnienie w realizacji umowy.

2. W innych przypadkach nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający będzie mógł naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% należnego za dany miesiąc wynagrodzenia brutto, którą będziemiałprawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu w danym lub następnym miesiącu.

3. W przypadku niewykonania usługi określonej w § 1 przez Wykonawcę w sposób określony w § 5 przez dwa dni następujące po sobie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy albo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Pytanie nr 9:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych bez konsekwencji naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania (np. z powodu awarii bądź postoju instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o czym wykonawca poinformuje na piśmie zamawiającego.”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez konsekwencji naliczenia kar”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości …………….. kg w skali miesiąca co daje maksymalnie …………….. kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do realizacji usług środków transportujących.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 13:

Zamawiający w SIWZ do oferty wskazał:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

I. CENA – 60%

Cena najniższa do ceny badanej x waga x 60%

II. Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów:40%

– 0-100 km – 40 pkt

– 101-200 km – 10 pkt

– powyżej 200 km – 6 pkt

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z Ustawą wymienia się dwa rodzaje kryteriów: cena lub koszt oraz kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Jako kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia art. 91 ust. 2 ustawy Pzp wymienia przykładowo:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Wprowadzenie przez Zamawiającego kryterium odległościowe jest w naszej ocenie sprzeczne z obowiązującymi przepisami, w związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie modyfikacji, na :

Kryterium oceny: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 80 %,

KRYTERIUM JAKOŚĆ – Certyfikat wg PN-EN ISO 14001:2015 lub wcześniejszy zachowujący ważność – 10 %

KRYTERIUM JAKOŚĆ – Certyfikat wg PN-EN ISO 9001:2015 lub wcześniejszy zachowujący ważność – 10 %

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację:

 1. CENA -60%
 2. Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10%

– 0-100 km – 10 pkt,

– powyżej100 km – 5 pkt

 1. Kryterium jakości –aktualny certyfikat wg PN-EN ISO 14001:2015 – 15 %
 2. Kryterium jakości – aktualny certyfikat wg PN-EN ISO 9001:2015 – 15%

W związku z okresem pandemicznym, pracą zdalną i problemem z organizacją dokumentów z podpisami w wersji papierowej zwracamy się z prośbą o możliwość przesłania oferty poprzez platformę lub podpisanej podpisem elektronicznym oferty na adres e-mail Zamawiającego.

Odpowiedź- adres e-mail sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl oraz na adres zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

– TERMIN SKŁADANIA OFERT – 17.12.2020 r. godz.10:30,TERMIN OTWARCIA OFERT- 17.12.2020 r.godzina 11:00.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 08.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi- 153.081,02 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 02/100).