Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”, znak sprawy 7/2018.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4- uprzejmie prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert dodając jako kryterium autoryzację producenta.

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4-czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu aparatu do znieczulania AESTIVA zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego liczonego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części

Co 12 miesięcy liczone od daty instalacji

Co 24 miesiące liczone od daty instalacji

Uszczelki gniazd parowników komplet

˅

˅

Filtr wlotu gazu

˅

˅

Zestaw uszczelek przepływomierzy

˅

Zawór grzybkowy wentylatora

˅

Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego

˅

Akumulator aparatu do znieczulania

˅

Odpowiedź- NIE, według potrzeb.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – będąc autoryzowanym producentem aparatów AESTIVA 7100 oraz CARDIOCAP 5 zwracamy się z pytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę aby z pakietu nr 4 wyłączyć pozycje 2 i 3 (AESTIVA 7100 oraz Monitor CARDIOCAP 5), co umożliwi naszej firmie złożenie oferty?

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy aparat Aestiva wyposażony jest w jakiś dodatkowy monitor, który należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4- czy zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej oraz aktualnej fabrycznej dokumentacji, w tym : aktualnych instrukcji serwisowych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)?

Odpowiedź- zamawiający nie wymaga.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy z ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. p wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t5.j. Z dnia 2017.02.03) zamawiający będzie wymagał odpowiednik kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta?

Odpowiedź – NIE.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t. j. Z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga.

  1. Pytanie – dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr 4 – czy zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność zamawiającego związane z możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy: Postępowanie nr 7/2018 – wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu części dotyczącej „pracowni fizjoterapii – 11”, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość wykonawców, co pozwoli na uzyskanie bardziej atrakcyjnych ofert cenowych, co powinno być w interesie Zamawiającego?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – proszę o uzupełnienie gramatury w formularzu cenowym, w pakiecie nr 7 – czekolada mleczna.

zamawiający prosi o wycenę 1 sztuki?

Odpowiedź- TAK.

jaka gramatura czekolady?

Odpowiedź- 100 g.

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 5/2018 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – pakiet nr 6, pozycja nr 5 – czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów foliowych za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 2 – pakiet nr 6, pozycja nr 6 – czy Zamawiający oczekuje 400 rolek prześcieradeł podfoliowanych 51/50cm po 80szt. w rolce, czy 400szt. prześcieradeł podfoliowanych 51/50cm?

Odpowiedź- zamawiający oczekuje 400 rolek prześcieradeł podfoliowanych 51/50 cm po 80 szt.