Pytania i odpowiedzi

dot. Konkursu ofert na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Oferentów dotyczące ww konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi.

Pytanie.W odniesieniu do zapisów cz.II ust 12 i 13 SzWK, czy należy rozumieć przez fakt zapisu ust.13 o udokumentowaniu referencji z minimum dwóch szpitali na terenie województwa zachodniopomorskiego, że dla zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala Zamawiający wymaga (jako warunek konieczny) osobistego prowadzenia przez Oferenta dwóch laboratoriów szpitalnych czynnych 24h/dobę w bezpośredniej odległości od siedziby Zamawiającego na terenie województwa zachodniopomorskiego?

Odpowiedź. Tak wymaga. Jest to warunek konieczny dla zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala.

Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące oferty cenowej na dostawę materiału szewnego. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 20 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny z nitką 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 30 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 20- czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilament, poliamid

2 – 0

Długość nici – 75 cm

Długość igły – 37 mm

3/8 odwrotnie tnąca

Odpowiedź- TAK.

dot. Konkurs ofert na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Oferentów dotyczące ww konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie.Prosimy uprzejmie o wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki poniższych badań:

L.p

Rodzaj badania

Wymagany czas badania

Proponowany czas oczekiwania (dni)

1 17-KETOSTERYDY

do 24h

6

4 ANTY-CCP, ilościowo

do 24h

3

19 Barwienie szpiku

do 24h

2

21 Białko Bena Jonsa

do 24h

2

45 Chlamydia trachomatis IgG

do 72h

5

46 Chlamydia trachomatis IgM

do 72h

5

69 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną – 2 oznaczenia

do 48h

3

70 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną – 1 oznaczenie

do48h

3

80 Kał na krew utajoną

do 24h

2

81 Kał na lamblie

do 24h

2

82 Kał na pasozyty

do 24h

2

94 Lekkie wolne łańcuchy Kappa

do 72h

6

95 Lekkie wolne łańcuchy Lamdba

do 72h

6

115 Odczyn Waalera – Rosego – test jakościowy

do 24h

2

140 Poziom witaminy D3

do 24h

3

148 Przeciwciała przeciw jądrowe

do 24h

8

Odpowiedź.Zamawiający wyraża zgodę na wydłużony czas oczekiwania na wyniki badań w załączonej tabeli. W związku ze zmianą załącznika nr 2 do SzWK uległa zmianie numeracja badań. Poprawiony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pytanie Załącznik nr 1 do SzWK poz 156 i 157 występuje dwukrotnie to samo badanie . Czy poz. 157 nie powinno być oznaczenie „Różyczka (Rubella virus) IgM?

Odpowiedź.Tak w pozycji 158 (badanie 157 po zmianach ma pozycję 158 ) powinno być oznaczenie Różyczka (Rubella virus) IgM. Oznaczenie zostało poprawione. Załącznik nr2 do SzWK został zmieniony i znajduje się na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pytanie.Proszę o doprecyzowanie badania poz. 73 – HG4

Odpowiedź.Zamawiający informuje, że poprawna nazwa badania w pozycji 73 powinna być HE4. Zmiana został naniesiona w załączniku nr 2 do SzWK, który został umieszczony z poprawkami na stronie internetowej Szpitala.

Pytanie.Proszę o doprecyzowanie: czy w posiewach mikrobiologicznych Zamawiający zamawia łączną wycenę posiewu (dodatniego i ujemnego) wraz z identyfikacją drobnoustrojów, niezależnie od tego czy będzie posiew dodatni czy ujemny?

Odpowiedź.Zamawiający informuje, że wycena dotyczy posiewu dodatniego.

Pytanie.Prośba o doprecyzowanie badania w poz. 124

Odpowiedź.Posiewy z powierzchni, posiewy z nosa na nosicielstwo personelu.

Pytanie.Proszę o doprecyzowania badania – mikroskopowa ocena posiewu bezpośredniego z poz. 134. Proszę o opisanie rodzaju badania.

Odpowiedź.Preparat bezpośredni bakteriologiczny.

Pytanie .W pozycjach 156 i 157 oraz 6 i 101 powtórzone są te same badania.

Odpowiedź. Tak Zamawiający potwierdza, że badania w pozycjach 156,157,6,101 są takie same. Zamawiający wprowadził korektę poz.157 Rożyczka (Rubella virus) IgG, poz.158 Różyczka (Rubella virus )IgM,

Zamawiający zmienił badania w załączniku nr 2 do SzWK, który umieszczony został z poprawkami na stronie internetowej Szpitala.

Pytanie.Proszę o doprecyzowanie badania w poz. 138. Czy zamawiający oczekuje wyceny badań łącznie czy wycenę jednostkową za każdy rodzaj immunoglobuliny?

Odpowiedź.Zamawiający oczekuje wyceny jednostkowej za każdy rodzaj immunoglobuliny.

Pytanie .W poz. 146 Szpital zamawia badanie serologiczne „Próba krzyżowa z jedną jednostką krwi” co oznacza prowadzenie banku krwi i pracowni serologi. W SWKO brak jest informacji na ten temat oraz wyceny prowadzenia banku krwi. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający samodzielnie będzie prowadził Bank Krwi.

Odpowiedź. Zamawiający samodzielnie prowadzi Bank Krwi. Pracowania serologii leży po stronie Oferenta.

Pytanie.Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału w badaniu DAO – nietolerancja histaminy .

Odpowiedź.Zamawiający informuje, że materiał w badaniu DAO – to surowica.

Pytanie.Zamawiający w SzWK wymaga niestandardowej dodatkowej usługi jaką jest imienny wykaz badań mikrobiologicznych wykonywanych na oddziałach Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z podaniem daty, imienia i nazwiska pacjenta; miejsca pobrania wymazu;identyfikacji drobnoustroju. Do 5 – go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z uwagi na powyższe prosimy o dodanie w/w usługi do załącznika nr 2 SzWK – badania w celu jej wyceny.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że imienny wykaz badań mikrobiologicznych nie podlega wycenie ponieważ jest to jeden z warunków granicznych w Szczegółowych Warunkach Konkursu, które musi spełnić Oferent

Pytanie.Proszę o uzupełnienie w załączniku nr 2 liczby badań w celu oszacowania wartości oferty w okresie jej obowiązywania.

Odpowiedź.Zamawiający w załączniku nr2 dodał pozycję „ilość badań na czas obowiązywania umowy” i umieścił poprawiony załącznik nr2 na stronie internetowej Szpitala.

Pytanie.Proszę o podanie wielkości dzierżawionych powierzchni wraz z planem pomieszczeń oraz kwoty dzierżawy.

Odpowiedź.Zamawiający w załączeniu przekazuje plan pomieszczeń. Łączna powierzchnia pomieszczeń to 116,50 m2. Koszt dzierżawy to 25 zł netto za 1 m2.

Pytanie .Brak wykazu osób – personel laboratorium.

Odpowiedź.Zamawiający informuje, że personel laboratorium leży po stronie Oferenta.

Pytanie.Zwracamy się z uprzejma prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 18.12.208 roku w celu rzetelnego skonstruowania oferty. Naszą prośbę motywujemy bardzo krótkim terminem przeznaczonym na przygotowanie oferty oraz koniecznością czasochłonnej analizy przedmiotu zamówienia. Dodatkowy czas przyczyni się się z całą pewnością do lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2018 roku do godziny 10.30

Termin otwarcia ofert w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 11.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00.

 

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 24-antybiotyki i leki różne (roztwór hiperbaryczny 0,5%HEAVY roztwór do wstrzykiwań Bupivcaune Spinal (ofer. Bupivocaine WZF Spinal 0,5% Heavy rozt. Do wstrz. 4 mlx5amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

2. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 167- czy zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza? Sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g/100 ml Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej