Rejestracja on-line





Aktualności

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 10.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 152.247,60 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 56.173,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 45.765,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.314,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 20 pkt

Razem – 80 pkt.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 16.10.2019 r

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 9.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. nr 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5 mm do 6 mm zamiast od 2 mm do 6 mm?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. nr 9 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3 mm zamiast od 1,0 do 2,9 mm?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Pyrzyce, dnia 8.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52. 93-121 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty –140.970,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 152.247,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 51.240,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 56.173,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 42.375,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 45.765,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.550,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 64.314,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 321.651,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).

Pakiet nr 1 – 152.679,60 zł

Pakiet nr 2 – 55.425,60 zł

Pakiet nr 3 – 48.259,80 zł

Pakiet nr 4 – 65.286,00 zł