OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 2/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2019 na dostawę:
„Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 4.02.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 4.02.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.03.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

RODO-dost. as. med. ju.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- ju

zalacznik 3

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 1- oferta- j.u.

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Dokument- umowa- j.u.

Pakiet nr 5-asort. med. j.u.- wkłady do ssaka

pakiet-nr-1

pakiet-nr-2

Pakiet-nr-3-materiały sterylne

Pakiet-nr-4-różne

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku