Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia artroskopowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Kwota netto złożonej oferty – 234.614,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty –254.652,12 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 254.700,72 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice.

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 67.714,95 zł (okres 3 lat).

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 5 pkt

Razem – 95 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Prof. M. Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

CENA – 60,54 pkt

TERMIN DOSTAWY – 5 pkt

RAZEM 65,54 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 2 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze min. 85g/m2, poza wzmocnieniem min. 41g/m2. Pozostałe wymogi-zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr3/2017 na zakup gazów i tlenu medycznego na ikres 3 lat oraz dzierżawa.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.
Kwota netto złożonej oferty – 93.129,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 100.657,17 zł
2. Oferta firmy – TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice
– Kwota netto złożonej oferty – 62.649,75 zł
– Kwota brutto złożonej oferty – 67.714,95 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 97.200,00 zł.