Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 69.891,75 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem ilość uzyskanych punktów w pakiecie nr 1 – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 29.669,32 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem ilość uzyskanych punktów w pakiecie nr 2 – 100 pkt.

 1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania zr strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 1-6 – zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami.

Odpowiedź- NIE.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 2-6 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedyńczą skalą.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 5 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 2-5- proszę o dopuszczenie strzykawek bez barwnego oznaczenia opakowania jednostkowego. Strzykawki mają bardzo wyraźnie nadrukowany rozmiar na opakowaniu i znacznie różnią wielkością, nie ma zatem możliwości pomyłki rozmiaru.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 6 – proszę o dopuszczenie strzykawek z jednym dodatkowym łącznikiem luer.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 2-5- proszę o odstąpienie od wymogu żeby strzykawki posiadały nadrukowaną informację o braku ftalanów

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. ytanie – pakiet nr 1 poz. nr 16-22- zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu z igłami.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2016 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 36.277,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 81.045,36 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3a wynosi: 18.360,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt

 • ofertę złożoną przez firmę Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 648.270,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt.

 1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1 Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

PAKIET NR 3a

 

Cena – 76,50 pkt

Termin dostawy – 0 pkt

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 7/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2016 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”.
Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek- kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:
cena- 90 %.
termin dostawy – 10%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert- 18.05.2016 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 18.05.2016 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert do dnia 16.06.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet-nr-1

pakiet-nr-2

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ-j.u

zalacznik 3

Załącznik nr 1- oferta- j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez.

Dokument- umowa- j.u.