Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Szchulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Pakiet nr 2 – 6.091,20 zł brutto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww Postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 3 – czy zamawiający dopuści preparat Skinsept Pur do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru Ph 5,5- 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie, dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) F w czasie do 2 min., konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i 1 l?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 4 – czy zamawiający dopuści preparat Skinsept Color do dezynfekcji skóry, przed iniekcjami, punkacjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadltlenku wodoru, Ph 5,5-6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków, barwiony, przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie 2 min., konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i 1l?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 12 – czy zamawiający dopuści preparat Medicarine oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 2,72g przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, działający na B,V,F i Tbc do 15 min., w stężeniu 0,36% (2000 ppm) – dezynfekcja niezanieczyszczona oraz w stężeniu 1,08% (10000ppm)- dezynfekcja zanieczyszczona, konfekcjonowany w op. 300 tabletek?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 1 – czy zamawiający dopuści preparat Skiman Soft Protect do dezynfekcji skóry rąk na bazie jednego alkoholu min. 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3H). Ph 6.0-7.0, konfekcjonowany w opakowaniach 500ml i 5l?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 8 – czy zamawijący dopuści preparat w kanistrach 5l, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Prośbę swoją motywujemy prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne będącego efektem wezwania Polski przez Komisję Europejską do stosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE-zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu: „ W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2016 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:
1. CENA- 90%
2. Termin dostawy – 10%
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 20.04.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 20.04.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 19.05.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 1

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

zalacznik 3

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 6.091,20 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Odrzucono ofertę firmy Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piskana pakiet nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2- treść oferty nie odpowiada treści siwz oraz postępowania w pakiecie nr 1 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.