Dotyczy:postępowanie przetargowe nr 9/2015 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast ww dokumentów? Ww dokumenty bedą dostarczone na każde żądanie zamawiającego.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2015 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Cena wybranej oferty wynosi: 347.829,12 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 1 pkt
Razem ilość punktów – 91 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2015 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – poz. nr 15,23,29,31-44- czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie powyzszych pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 9/2015

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2015 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej