Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

SzpitalPowiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycji? Czytaj dalej

Dotyczy: Postępowania na świadczenie usług w zakresie „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”. Nr sprawy 11/2015.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytanie 1.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §1 ust.1:

b) Naprawy i konserwacje zgłaszanego każdorazowo sprzętu medycznego, nie objętego stałym nadzorem technicznym, w ramach kompetencji Wykonawcy” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 6 – czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 przewiduje realizację przeglądów w tym samym terminie?

Odpowiedź- TAK.