Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2A, 72-123 Klinska Wielkie.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 11.448,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 12.363,84 zł

Termin dostawy – 1 dzień Czytaj dalej

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Starce Czarnowo.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1: 41.146,48 zł.
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 48/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2: 25.409,09 zł.
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 09/100).

.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Pakiet nr 3-czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji od nr 1 do nr 6 oraz 31 i utworzy nowy pakiet 3A?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 12 czy zamawiający dopuści wycenę Tialorid mite, 2,5 mg+25 mg tabl. 50 szt. w ilości 30 op. lub wykreśli pozycje z pakietu (Tialorid mite 2,5 mg nie jest zarejestrowany).

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza wycenę Tialorid mite 2,5 mg + 25mg tabl. 50 szt ilość 30 op. Natomiast Tialorid mite tabl. 2,5 mg z pakietu nr 2 pozycja nr 12 wykreślić.

3. Pytanie –czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 (Bupivacaine WZF Spinal 0,5% HEAVY 4ml*5amnp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Nie wymaga.