Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 185 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych zamieszcza treść odwołania dotyczące ww postępowania.
Odwołanie otrzymano w dniu 24.06.2019 r.

Odwołanie

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2019 na dostawę implantów.

AWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Zimmer Biomet Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 777.816,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 152.334,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2019 na usługi:
„serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 4- zamawiający wymaga aby podać cenę za opakowanie 5 l, natomiast zapotrzebowanie roczne wyrażone jest w litrach, Czy zamawiające może zmienić zapotrzebowanie roczne na sztuki?

Odpowiedź – zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 4 (syrop owocowy bez pestkowy (5L) zmienia w pozycj nr 4 litry na sztuki.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1-zamawiający podaje zapotrzebowanie roczne jaj w sztukach, natomiast w kolumnie cena jednostkowa netto jest zapis- wytłaczanka 30 szt. Czy zamawiający wymaga ceny 1 sztuki, czy 1 wytłaczanki 30 sztuk.

Odpowiedź- Tak, wycena 1 sztuki. Dostarczane jaja muszą znajdować się w wytłaczankach po 30 sztuk.

3. Pytanie – w związku ze zblizającymi się dniami wolnymi 20-23.06.2019 r. proszę o zmianę terminu składania ofert ze względu na skrócony czas pracy firm kurierskich.

Odpowiedź – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.06.2019 r., termin związania ofertą do dnia 26.07.2019 r., pozstałe zapisy bez zmian.