Pytania do przetargu na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 15.07.2020 r.

Pytania do przetargu na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie do pakietu 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści Kabel elektrody neutralnej jednorazowej 4,5 m, wtyk EU 6,3 mm?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz.3

Czy zamawiający dopuści Uchwyt elektrod Ø 4 mm, szerokie 2-przyciskowe z kablem 4,5m, monopolarne z gniazdem 3 pinowym?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 5

Czy zamawiający dopuści Sterylne uchwyty jednorazowe 3 pinowe, 2-przyciskowe, dł. 3 m Ø 2,4 mm z elektrodą nożową?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 6

Czy zamawiający dopuści Elektroda neutralna wielokrotnego użycia silikonowa dla dorosłych 1 pinowa, kabel – 4,5 m?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 7

Czy zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych 4,5 m, jednorazowych, wtyk 1 pinowy 6,3 mm (EU)?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie do pakietu 3, poz. 8

Czy zamawiający dopuści Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej 4,5 m, wtyk USA?

Odpowiedź-NIE.

Dotyczy; Postępowanie przetargowe nr 9/2020 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 14.07.2020r.

Dotyczy; Postępowanie przetargowe nr 9/2020 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 do dowoutworzonego zadania:

  – oddział chirurgiczny – 4 pozycji o nazwie ssak elektryczny MEDELA, nr fabryczny1148110,

  – ZOL – 9 o nazwie ssak elektryczny Dominant Flex, nr fab. SN 1530203,

  – ZOL – 9 o nazwie ssak elektryczny Dominant Flex, nr fabr. SN 1530209,

  – Odział intensywnej terapii – 13 o nazwie ssak MedelaVario, nr fabr. 1230700?

Odpowiedź- NIE.

 1. Dotyczy pkt III pkt 1 SIWZ – pakiet nr 3 poz. 1-4- czy zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń prod. Air liquide zgodnie z zalecemniami producenta tj. z uwzględnieniem wymiany zestawów przeglądowych przewidzianycg do wymiany w trakcie rocznego przeglądu technicznego?

Odpowiedź- NIE.

 1. SIWZ dotyczy pkt VII-zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź- Tak-zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

 1. Dotyczy pakietu nr 3 – czy zamwiający wyrazi zgodę na wydzielenie urządzeń prod. Wir Liquid z pakietu nr 3 i utworzenie osobnego pakietu?

  Urzadzenia do wydzielenia:

  – Respirator Extend prod. Air Liquide (dawniej Taema),

  – Aparat do znieczulania Alys 2000 prod. Air Liquide

  – Respirator Extend SNXT prod. Air Liquide

  – Respirator Osiris prod. Air Liquide.

Odpowiedź- NIE.

5.Dotyczy pkt VII- prosimy o doprecyzowanie ile dojazdów serwisu do siedziby Zamawiającego należy skalkulować w cenie oferty zgodnie z założeniami par. 8 ust. 2 celem przeprowadzenia czynności konerwacyjno-przeglądowych.

Odpowiedź- 6 przyjazdów.

 1. Dotyczy pkt VII – czy zamawiający przez pojęcie „części zużyte do naprawy” w par. 8 ust. 2 miał na myścli części wchodzące w skład zestawów przeglądowych, które zgodniez zaleceniami producenta muszą zostać wymienione w trakcie rocznego przeglądy technicznego?

Odpowiedź- wymiana uszkodzonych, wyeksploatowanych części.

 1. Dotyczy par. 8 ust. 2 – wnosimy o wykleślenie zapisu dot. odniesienia kosztów zaopatrzenia części wykorzystywanych do naprawy cen zakupu. Ceny zakupu części zamiennych stanowią tajemnicę handlową i zgodnie z zapisami kontraktu nie mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim.

Odpowiedź- NIE.

 1. Dotyczy par. 8 ust. 3 – prosimy o wykreślenie z par. zapisu „wg udokumentowanych kosztów zakupu” gdyż takie informacje znajdują się jedynie w cennikach handlowych, kontrakcie oraz fakturach wystawianych przez producenta urządzeń, które stanowią tajemnicę handlową i nie mogą zostać udostępnione.

Odpowiedź- NIE.

 1. Dotyczy par. 8 ust. 3 – prosimy o informację jak rozliczany będzie dojazd celem przeprowadzenia bapraw i konserwacji, o których mowa w par. 8 ust. 3 dgyż projekt umowy nie reguluje tej kwestii.

  Prosimy o rozliczanie roboczogodzin osobno z kosztami dojazdu, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego w przypadku napraw przekraczających 1 roboczogodzinę.

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy par. 8 pkt 7 – Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu par. 8 ust. 7:

  „zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę cen brutto zawartych w umowie”

zapisem:

„Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę cen netto zawartych w umowie”

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy postępowania przetargowego na przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na „serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG”.

Pyrzyce, dnia 14.07.2020

Dotyczy postępowania przetargowego na przetargu nieograniczonego nr 9/2020 na „serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG”.

Pytanie 1– Dotyczy UMOWA – projekt § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „że czas oczekiwania na reakcję serwisową nie przekroczy … godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii..”

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 2 – Dotyczy UMOWA – projekt § 8 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia rachunków lub faktur zakupów materiałów i części zamiennych użytych do naprawy. Ceny zakupu materiałów i części zamiennych są informacjami wrażliwymi i stanowią tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3 – Dotyczy UMOWA – projekt § 8 ust. 6

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu: „Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości.” ?

Prawo do odsetek za nieterminową płatność gwarantuje polskie prawodawstwo.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 4 – dotyczy zapisów SIWZ:

Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.

 

Odpowiedź- zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2020 na usługi: „serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 9/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2020 na usługi:

serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 60%
  • Czas reakcji serwisu – 40%

Miejsce składania ofert-Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 16.07.2020 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert- 16.07.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą- do dnia 14.08.2020 r.-30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 07.07.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-snt

SIWZ stały nadzór aparatury medycznej

RODO-SNT

UMOWA- na SNT-załącznik nr 4

Załącznik nr 1- oferta-SNT

zalacznik 3-snt

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-snt

Załącznik nr 6- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

pakiet nr 3