Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 26.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty wynosi: 153.081,02 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 25.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 53.291,52 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 46.774,80 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Jednocześnie, informujemy, że postepowanie w pakiecie nr 3-spodnie do kolonoskopii zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.