OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2016 na usługi:
„wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 90%
Czas reakcji serwisu – 10%

Miejsce składania ofert-Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 12.07.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 12.07.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- do dnia 11.08.2016 r.-30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokument-SIWZ stały nadzór aparatury medycznej

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

pakiet nr 5

pakiet nr 6

pakiet nr 7

pakiet nr 8

pakiet nr 9

UMOWA- na SNT-załącznik nr 4

zalacznik 3

Załącznik nr 1- oferta-SNT

Załącznik nr 2 – PAKIET Nr 1

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2016 na dostawę sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę MIRO Sp. z o.o. ul. Floriańska 6 lok. 9, 03-707 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 110.774,68 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 85 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 10 pkt
Razem ilość uzyskanych punktów – 95 pkt.

ofertę nr 2 złożoną przez firmę Zakład Aparatuey Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, tadeusz Meger ul. Akacjowa 14 72-300 Gryfice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 147.312,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cene – 85 pkt
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 5 pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 90 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: 10/2016 na „Dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach‘’

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytanie do pakietu 2 poz. 50

1.„Czy Zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odpowiedź-TAK.

2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy postępowania nr sp.10/2016 na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Czy Zamawiający dopuści równoważne paski do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem Zamawiającemu niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów na czas trwania umowy, które są wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia i które posiadają następujące parametry:
- spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
- oznaczanie poziomu glukozy metodą biosensoryczną
- automatyczne włączanie i wyłączanie
- zasysanie próbki krwi przez kapilarę umiejscowioną na szczycie paska testowego
- brak konieczności kodowania glukometru
- automatyczny system usuwania zużytych pasków z glukometru
- zasilanie jedną ogólnodostępną baterią litową 3V typu CR2032
- zakres pomiarowy 10-600 mg/dl
- jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL i mmol/L
- wielkość próbki krwi 0,5 mikrolitra
- czas pomiaru 5 sekund
- pamięć wewnętrzna pomiarów – 500
- opakowania i instrukcje w języku polskim
- metoda pomiaru biosensoryczna
- zastosowany enzym GOD
- alternatywne miejsca nakłucia – dłoń, przedramię, ramię, łydka, udo
- temperatura wykonania pomiaru 10-40°C
- zakres hematokrytu 20-60%
- kalibracja do osocza krwi
- pomiar z krwi kapilarnej
- brak kontaktu krwi z glukometrem
opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Czy Zamawiający dopuści równoważne paski do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem Zamawiającemu niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów na czas trwania umowy, które są wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia i które posiadają następujące parametry:
1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska
2. brak konieczności kodowania (kalibrowania) glukometru
3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze
4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego
5. zasilanie z ogólnodostępnych wymienialnych i tanich baterii litowych 3V typu CR2032
6. spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
7. zakres pomiarowy 20-600 mg/dl
8. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL lub mmol/L
9. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr
10. czas pomiaru 5 sekund
11. ilość pomiarów na jednej baterii – minimum 1000
12. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników
13. wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim
14. metoda pomiaru biosensoryczna
15. zastosowany enzym – oksydaza glukozowa (GOD)
16. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)
17. temperatura przechowywania pasków 2 – 30°C
18. temperatura wykonania pomiaru 10 – 40°C
19. zakres hematokrytu 30 – 55%
20. kalibracja do osocza krwi
21. pomiar z krwi kapilarnej
22. brak kontaktu krwi z glukometrem
23. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania
24. trwałość roztworów kontrolnych po otwarciu opakowania – 3 miesiące

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 3 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Jaką ilość glukometrów, których koszt będzie wliczony w cenę pasków należy użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na jedno z dwóch powyższych pytań?

Pytanie 4 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić tę pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

Strona 1 z 18112345678910...203040...Ostatnie »