Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 02.04.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

  1. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 2.971,08 zł

(słownie: dwa tysięce dziewięćset siedemdziesiat jeden złotych 08/100).

  1. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 58.255,20 zł

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiat pięć złotych 20/100).

  1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 109.948,41 zł

(słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 41/100).

  1. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieciecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Kwota brutto wybranej ofgerty w pakiecie nr 1 – 35.193,69 zł.

(słownie: trzydzieśći pięć tysięcy sto dziewięćdziesiat trzy złote 69/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 01.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 39.966,50 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 32.294,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie , informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

  1. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowe 3, 55-040 Kobierzyce.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 40.920,91 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 58,60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 68,60 pkt.

Rejestracja centralna tylko telefoniczna – do odwołania

Szanowni Pacjenci,

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz  w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo wprowadzamy

  REJESTRACJĘ tylko TELEFONICZNĄ .
tel.  91 579 32 26.

do odwołania !

Strona 1 z 31312345678910...203040...Ostatnie »