Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/2023 na „„Wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej (Umowa nr UM.SZP.W-22076.2023-00/2750/1146 o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. E-KONSYLIUM”). Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (aparat EKG z Wifi oraz wózkiem i laserową drukarką zewnętrzną A4). Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji i weryfikacji schematów ”. diagnostyczno-terapeutycznych (holter EKG 12 odprowadzeniowy”).

 

Pyrzyce, dnia 28.09.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/2023 na „„Wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej (Umowa nr UM.SZP.W-22076.2023-00/2750/1146 o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. E-KONSYLIUM”). Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (aparat EKG z Wifi oraz wózkiem i laserową drukarką zewnętrzną A4). Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji i weryfikacji schematów ”. diagnostyczno-terapeutycznych (holter EKG 12 odprowadzeniowy”).

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto wybranej oferty w Pakiecie nr 1 wynosi: 11.556,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

Kwota brutto wybranej oferty w Pakiecie nr 2 wynosi: 54.540,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych).

ogłoszenie o wyniku postępowania-EKG z Wifi

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2023 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 27.09.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2023 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,5,6,7 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Linde Gaz Sp. z o.o.

ul. prof. M. Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

PAKIET NR 7

Kwota netto – 3.864,00 zł

Kwota brutto – 4.173,12 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

2

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

PAKIET NR 9

Kwota netto – 14.915,00 zł

Kwota brutto- 16.108,20 zł

PAKIET NR 11

Kwota netto – 112.312,50 zł

Kwota brutto – 121.297,50 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

3

Citonet-Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin

Torńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

PAKIET NR 6

Kwota netto – 189.804,29 zł

Kwota brutto – 201.694,63 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

5

ASCLEPIOS SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 131.282,94 zł

Kwota brutto – 141.785,57 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

6

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

PAKIET NR 3

Kwota netto – 98.054,60 zł

Kwota brutto – 105.898,97 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 4.355,00 zł

Kwota brutto – 4.703,40 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

7

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Kwota netto – 92.006,85 zł

Kwota brutto – 99.376,74 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 109.440,00 zł

Kwota brutto – 118.195,20 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. Salus International Sp. z o.o. ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (pakiet nr 2 i 4)

Uzasadnienie faktyczne: Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

  1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (pakiet nr 6).

Uzasadnienie faktyczne: treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.


27.09.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2023 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 26.09.2023 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2023 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

  • Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Uzasadnienie odrzucenia.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 6 – pieluchomajtki, podkłady higieniczne, opatrunki, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Powodem odrzucenia jest brak podwójnego wskaźnika wilgotności w pakiecie nr 6 poz. 1 i 2 pieluchomajtki.