Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2015 na dostawę artykułów zywnościowych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2015 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujacych odpowiedzi:

1. Pytanie – proszę o podanie częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia, jeżeli chodzi o dostawy wędlin, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego i drobiu.

Odpowiedź- poniedziałki i czwartki i w razie potrzeb w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 5/2015

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2015 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 4/2015 na dostawę art. żywnościowych – mleko i produkty mleczne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Kwota brutto oferty – 75.140,10 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 10/100).

Strona 1 z 15312345678910...203040...Ostatnie »