Dotyczy: Dostawa „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Znak: 7/2022

Pyrzyce, dnia 29.06.2022 r.

Dotyczy: Dostawa „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Znak: 7/2022

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy umowne, które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.

Odpowiedź- TAK:

-pakiet nr 1 – 79.877,78 zł brutto,

-pakiet nr 2 – 123.200,35 zł brutto,

-pakiet nr 3 – 77.856,68 zł brutto,

-pakiet nr 4 – 2.106,98 zł brutto,

-pakiet nr 5 – 64.375,60 zł brutto,

-pakiet nr 6 – 199.127,81 zł brutto,

-pakiet nr 7 – 3.060,29 zł brutto,

-pakiet nr 8 – 1.029,89 zł brutto,

-pakiet nr 9 – 24.960,96 zł brutto

-pakiet nr 10 – 7.329,98 zł brutto,

-pakiet nr 11 – 72.576,00 zł brutto,

-pakiet nr 12 – 54.150,34 zł brutto

 1. Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści umowy.

Odpowiedź – ogółem wysokość wszystkich kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie może stanowić kwoty wyższej niż 20% wartości umowy brutto określonej w par. 3 ust. 1.

 1. Czy Zamawiający w par. 4.2 wpisze, że okres przedłużenia umowy może wynosić nie więcej, niż 3 miesiące? Wykonawca nie może być związany bezterminowo ofertą na dany towar za daną cenę i możliwość oferowania produktów na niezmienionych warunkach tylko przez okres 12 + 3 miesięcy.

Odpowiedź- Tak.

 1. Czy Zamawiający w par. 5.2 wykreśli zapis o konieczności potwierdzenia przyjęcia zamówienia? Jest to dodatkowy, niewynikający z przepisów obowiązek po stronie Wykonawcy – ustawa Prawo farmaceutyczne nakazuje informować o odmowie realizacji zamówienia, ale nie o jego przyjęciu do wykonania.

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w par. 7.1 wpisze netto zamiast brutto? Pozwoli to na automatyczną zmianę stawki VAT w razie zmian ustawowych tej stawki.

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 20 – czy zamawiający dopuści wycenę Etomidate-Lipuro 2 mg/ml, 10 ml emuls. Do wstrz. 10 amp. W ilości 10 op?

Odpowiedź- Tak, zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 44 – czy zamawiający dopuści wycenę Sorbifer Durulus, tabl. o przedł. Uwaln. 50 szt, butelka w ilości 36 op?

Odpowiedź- Tak, zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 63 – czy zamawiający dopuści wycenę leku w opak. X 30 tabl. w ilości 10 op?

Odpowiedź- Tak, zamawiający dopuszcza.

9. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3:

3.W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

– przy zwłoce do 14 dni w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy.

 • przy zwłoce powyżej 14 dni w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2022 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 28.06.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2022 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 2.019,06 zł

  (słownie: dwa tysiące dziewiętnaście złotych 06/100).

 2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 40.837,61 zł.

  (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 61/100).

 3. Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 14.888,49 zł.

  (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 49/100).

 4. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 153.993,89 zł.

  (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 89/100).

 5. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 12.523,02 zł

  (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 02/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 41.844,26 zł.

  (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 26/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 85.735,09 zł.

  (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 09/100).

 6. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 111.332,49 zł.

  (słownie: sto jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 49/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 244.029,39 zł.

  (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 39/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 65.068,38 zł.

  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 38/100).

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 6/22 na dostawę trzech aparatów USG.

Pyrzyce, dnia 24.06.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 6/22 na dostawę trzech aparatów USG.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa.

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Parametry techniczne 40 %

Kryterium 2

parametry techniczne–

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

TMS Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 84

02-952 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota netto – 276500,00 zł

Kwota brutto 298620,00 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto – 138500,00 zł

Kwota brutto – 149580,00 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto – 138500,00 zł

Kwota brutto – 149580,00 zł

50,83 pkt

60 pkt

60 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

90,83 pkt

100 pkt

100 pkt

2

Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Szczęsna 2

60-587 Poznań

Pakiet nr 1

Kwota netto – 234259,26 zł

Kwota brutto – 253000,00 zł

60 pkt

30 pkt

30 pkt

90 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta w pakiecie nr 1 firmy Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Poznaniu, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


24.06.2022 r.……………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania nr 6/22 dostawa trzech aparatów USG – pakiet nr 1.

Pyrzyce, dnia 24.06.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania nr 6/22 dostawa trzech aparatów USG – pakiet nr 1.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz art. 253 ust. 1 pkt 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą PZP zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 w pakiecie nr 1:

Eeuromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Szczęsna 2

60-587 Poznań

Uzasadnienie prawne

art. 226 ust. 1 pkt 5

Uzasadnienie faktyczne

Oferta w pakiecie nr 1 firmy Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, jej treść jest niezgodna z następującymi warunkami zamówienia:

Lp

Lp tabeli parametry techniczne pakiet nr 1

Zamawiający oczekiwał

Wykonawca zaoferował

1

77

Głowica liniowa naczyniowa szerokopasmowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej

TAK – głowica liniowa naczyniowa, LA 2-9A

2

78

Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 11 MHz

TAK, 2-9 MHz Zakres częstotliwości pracy

3

79

Liczba elementów min. 1000

TAK – 192 elementy

5

82

Głowica liniowa do małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej

TAK – głowica liniowa do małych narządów, LA2-14A

6

84

Liczba elementów min 1000

TAK – 256 elementów

7

85

Szerokość pola skanowania min. 55 mm

TAK – 50 mm szerokość pola skanowania

Głowice liniowe zaoferowane przez Firmę Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu, zarówno głowica liniowa naczyniowa jak i głowica do małych narządów nie spełnia minimalnych wymogów zawartych w SWZ.

Jednocześnie informuję, że nawet gdyby oferta Wykonawcy Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu była zgodna z warunkami zawartymi w SWZ to przy jej ocenie uzyskałaby w pakiecie nr 1- pkt 90 co oznaczałoby, że nie jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż oferta Wykonawcy TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w pakiecie nr 1- 90,83 pkt.

Strona 1 z 40312345678910...203040...Ostatnie »