Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 8/2022 na: DOCIEPLENIE I DOPOSAŻENIE ROZPRĘŻNI GAZÓW MEDYCZNYCH.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 8/2022.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 8/2022 na:

DOCIEPLENIE I DOPOSAŻENIE ROZPRĘŻNI GAZÓW MEDYCZNYCH.

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.11.2022 r.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Marek Jaszczak – Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego

tel. 915702573 wew. 288.

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert-25.07.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 25.07.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 23.08.2022 r.

Pyrzyce, dnia 15.07.2022 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SWZ nr 822

Zał. nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

załącznik nr 2-umowa

załącznik nr 3 – zakres prac

Załącznik nr 4

załącznik nr 5 – Oświadczenie-RODO

Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz robót

zalacznik 10

Załącznik nr 11- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 12-protokół z wizji lokalnej

RODO

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

 

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/22 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 13.07.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/22 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 12 pozycja nr 17 czy należy dokonać wyceny tej pozycji, jeśli zakończono produkcję preparatu i nie jest dostępny?

Odpowiedź- Tak wycenić i podać ostatnią aktualną cenę. Zapisać pod pakietem informację o zakończonej produkcji.

  1. Pytanie – pakiet nr 12 pozycja nr 21 – czy należy wycenić Glukozę 5% o pojemności 250 ml?

Odpowiedź – TAK.

  1. Pytanie – pakiet nr 12 pozycja nr 10 – czy należy wycenić lek Propofol 2% 50 ml za 1 sztukę?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2022 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 12.07.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2022 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 19- czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu x 20 amp w ilości 12,5 op?

Odpowiedź- TAK, dopuszcza.

  1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 37 – czy zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl?

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2022 na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 6.07.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2022 na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź- Tak dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13mmx100mm zamiast 12mmx100mm?

Odpowiedź – Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 23, 27

Czy Zamawiający dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-3 (pieluchomajtki i podkłady chłonne) do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź-NIE, zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a’15szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- Tak, jeżeli są zgodne z podanymi parametrami i opisem w SWZ.

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- Tak, jeśli jest zgodny z podanymi parametrami i opisem w swz.

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 6, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 6, pozycja 14

Prosimy o doprecyzowanie jaką długość gazy ma na myśli Zamawiający? W kolumnie „nazwa materiału/leku” podano 200mb, a w kolumnie „opis dawki” podano 100mb.

Odpowiedź- 200 mb.

Pakiet 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści gazę 90cm x 100mb z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości w zależności od odpowiedzi na pytanie wyżej.

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 10 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Czy w Pakiecie 1 poz. 10 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ. Proponowany produkt musi być zarejestrowany jako lek.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 46 i 47 w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Czy w Zadaniu nr 1 poz. 46 i 47 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii / kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań). Zawartość Saccharomyces boulardii w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Odpowiedź- pozycja 46 – zamawiający dopuszcza, pozycja 47 – zgodnie z zapisami SWZ – postać leku musi być w saszetkach.

Dotyczy paragraf 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy prosimy o dopisanie: „ … jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.:

Odpowiedź- Nie, zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnia 29.06.2022 r.

Do paragrafu 5 ust. 5 projektowanych postanowień umowy umowy prosimy o dopisanie:”… Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe w wyjątkowych przypadkach i do ich rea;izacji każdorazowo konieczna jest zgoda Zamawiającego.”

Odpowiedź- NIE.

Czy w przypadku podwyższenia urzędowej ceny zbytu nabywanego produktu Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen na wyższe, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków (…)?

Odpowiedź- TAK.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 albuminę ludzką 20% (200g/l) roztwór do infuzji, produkt Flexbumin 200 g/l w opakowaniu typu worek o pojemności 100 ml?

Odpowiedź – TAK.