Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 01.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 39.966,50 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 32.294,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie , informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

  1. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowe 3, 55-040 Kobierzyce.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 40.920,91 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 58,60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 68,60 pkt.

Rejestracja centralna tylko telefoniczna – do odwołania

Szanowni Pacjenci,

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz  w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo wprowadzamy

  REJESTRACJĘ tylko TELEFONICZNĄ .
tel.  91 579 32 26.

do odwołania !

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 30.03.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Henry Kruse Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.269,04 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 40.920,91 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni

  1. Oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz, ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 32.493,09 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 39.966,50 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 26.256,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 32.294,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 78.808,04 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych 04/100).

Pakiet nr 1 – 45.055,37 zł

Pakiet nr 2 – 33.752,67 zł