Dotyczy:przetargu nieograniczonego nr 2/2019 na dostawę „ asortymentu medycznych jednorazowego użytku”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czarną niezmywalną i czyteklną skalą?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze niekontrastującym, białym?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – do tyczy pakietu nr 2 pozycja nr 9-17- czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 9-17 z pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 2/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2019 na dostawę:
„Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 4.02.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 4.02.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.03.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

RODO-dost. as. med. ju.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- ju

zalacznik 3

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 1- oferta- j.u.

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Dokument- umowa- j.u.

Pakiet nr 5-asort. med. j.u.- wkłady do ssaka

pakiet-nr-1

pakiet-nr-2

Pakiet-nr-3-materiały sterylne

Pakiet-nr-4-różne

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następujacym Wykonawcom:

1.Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 3.205,44 zł.

2. Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 132, 02-395 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 22.190,40 zł.

3. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 154.978,74 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 7.104,51 zł

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 239.793,87 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 13.468,40 zł

5.Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 218.424,39 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 6.319,32 zł.