Rejestracja on-line

Z okazji Dnia Położnej składamy wszystkim Paniom Położnym 🌹🌷, a w szczególności pracującym w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach 🌺🌸najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym , życzymy również satysfakcji z pracy, która niesie pomoc nam wszystkim.

Dotyczy Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr 8/2024 bez negocjacji art. 275 ustawy – Prawo zamówień publicznych na: ,,Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług prania, dezynfekcji wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transport, kompleksowy serwis oznakowanej w systemie RFiD dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Sygnatura sprawy: 5/24

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 8/2024 na :„Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 8/2024.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 8/2024 na :Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. – wartość punktowa parametrów technicznych wyliczana jest wg wzoru: Tp : Tmax x P x W

Tp przyznane punkty badanej oferty

Tmax punkty max oferty

  • jednolita skala punktowa (100)

  • waga procentowa kryterium parametrów 40%

przyznane punkty badanej oferty

Ilość punktów = ……………………………………………….. x 100 x 40%

punkty max oferty

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert- 15.05.2024 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 15.05.2024 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 13.06.2024 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl. oraz na stronie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 30.04.2024 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- sprzet okulistyczny

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ-sprzęt okulistyczny

Projektowane postanowienia umowy

RODO

załącznik nr 2 do SWZ oferta wykonawcy

zalacznik 3

załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1