Dzień Pracownika Służby Zdrowia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2019 na dostawę:
„Dostawa materiałów rentgenowskich”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Irena Nowacka- pracownik RTG.
2. Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 11.04.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.04.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 10.05.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 3-materiały rentgenowskie

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 1- oferta

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Pakiet nr 1- materiały rentgenowskie

parametry techniczne-załącznik nr 2

RODO- mater. rentgenowskie

SZPITAL POWIATOWYSIWZ -materiały rentgenowskie

umowa – projekt na materiały rentgenowskie

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi dezynsekcji i deratyzacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

PESTOKIL Bartosz Kopczuk ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 35.424,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.363,84 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 66.420,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 121.636,92 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pky
Razem – 100 pkt

ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Konsorcjum Lider ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 3.605,04 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę 7 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 55.569,97 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt