Strona 4 z 27712345678910...203040...Ostatnie »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 6/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 7.05.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 7.05.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.06.2019 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 70 pkt Czytaj dalej

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.040,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 33.524,17 zł

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 10.331,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 11.157,48 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złozonej oferty – 65.921,70 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 71.195,44 zł Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Strona 4 z 27712345678910...203040...Ostatnie »