Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na zakup i dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 05.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na zakup i dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 481.410,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy– 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 68.620,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 46.072,80 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.314,00 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 19/2020 na : „DOSTAWĘ LEKÓW, ŻYWIENIE POZAJELITOWE, PŁYNY INFUZYJNE, SPODNIE DO KOLONOSKOPII DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 19/2020 na :

DOSTAWĘ LEKÓW, ŻYWIENIE POZAJELITOWE, PŁYNY INFUZYJNE, SPODNIE DO KOLONOSKOPII DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Halina Piskorz-pracownik apteki.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 20.11.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 20.11.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 19.12.2020 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 04.11.2020 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

RODO – leki

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

zalacznik 3 – leki apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

PAKIET NR 1 – płyny i infuzyjne

Pakiet nr 2 – żywienie pozajelitowe

Pakiet nr 3 – spodnie do kolonoskopii

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091 5793-227)

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce 19203000451110000002222130.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 18/2020 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 18/2020 na:

dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-N018/20.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Tadeusz Kaczmarek- tel. 91 5702573 wew. 266.

2. Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60%
 2. Warunki gwarancji – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert- 17.11.2020 r. godzina 10.30

Termin otwarcia ofert – 17.11.2020 r. godzina 11°°

Termin związania ofertą 30 dnia od daty otwarcia ofert – 16.12.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 3.11.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SIWZ na dostawę sprzętu medycznego

parametry techniczne

umowa USG

załącznik nr 2-formularz ofertowy

zalacznik 3

załącznik nr 5

zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

załącznik nr 7

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

załącznik nr 9 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 03.11.2020 r.

 

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul.Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 2.091,60 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 40.177,62 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 34.020,00 zł.