Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 90.870,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 98.239,93 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 101.228,63 zł (słownie:sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 63/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2019 na dostawę materiałów rentgenowskich.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. III – kasety ogólnodiagnostyczne zielonoczułe- prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji III z pakietu nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 1-błony ogólnodiagnostyczne zielonoczułe- prosimy zamawiającego o dopuszczenie filmów RTG o Dmax ≥2.9.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

dot. konkursu na usługi laboratoryjne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dot. ww. postępowania. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

  • Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowa stawka czynszu za dzierżawę pomieszczeń zostanie utrzymana na obecnym poziomie.
  • Odpowiedź: Stawka czynszu zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 5/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 17.04.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.04.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.05.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala Czytaj dalej