Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Pyrzyce, dnia 8.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52. 93-121 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty –140.970,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 152.247,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 51.240,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 56.173,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 42.375,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 45.765,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.550,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 64.314,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 321.651,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).

Pakiet nr 1 – 152.679,60 zł

Pakiet nr 2 – 55.425,60 zł

Pakiet nr 3 – 48.259,80 zł

Pakiet nr 4 – 65.286,00 zł

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2019 na dostawę: „implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 15/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2019 na dostawę:

implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %
  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 16.10.2019 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 16.10.2019 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 14.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 7.10.2019 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty

RODO-implanty

umowa-projekt implanty

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

zalacznik 3-dostawa implantów

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 7-implanty

Załącznik nr 8 – Oświadczenie-RODO

pakiet nr 1-implanty i narzędzia artroskopowe

pakiet nr 2- zestawy i narzędzia

pakiet nr 3 – wkręty, groty, druty (1)

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku, znak sprawy: 14/2019

Przetarg nieograniczony nr 14/2019 na dostawę ,,artykułów medycznych jednorazowego użytku”.