Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, podkładów higienicznych, gazów medycznych, znak sprawy: 6/2021.

Pyrzyce, dnia 10.06.2021 r.


Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, podkładów higienicznych, gazów medycznych, znak sprawy: 6/2021.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, zaokrąglając w górę.

Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, zaokrąglając w górę.

Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź – Tak, zaokrąglając w górę.

Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczny przezroczysty przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, zaokrąglając w górę.

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, zaokrąglając w górę.

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13mmx100mm zamiast 12mmx100mm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 3, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Tak, zaokrąglając w górę.

Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-3 (pieluchomajtki i podkłady chłonne) do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a’15szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- Tak, jeśli są zgodne z podanymi parametrami i opisem.

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- Tak, jeśli jest zgodny z podanymi parametrami i opisem.

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 6, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści gazę jałową o powierzchni 1m2?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 6, pozycja 27

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 200 opakowań po 10 sztuk, czy 200 sztuk setonów?

Odpowiedź- 200 sztuk.

Pakiet 6, pozycja 28

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 150 opakowań po 5 sztuk, czy 150 sztuk tupferów?

Odpowiedź- 150 sztuk.

Dotyczy: rozdziału XVII pkt 1 SWZ: mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa, a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środkówostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na okresleniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 2 dni od chwili złożenia zamówienia oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego

Odpowiedź- NIE.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 10 w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Czy w Pakiecie 1 poz. 10 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 44 w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 44 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza.

 1. Czy zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy umowne, które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne z art 433 pkt 4 ustawy PZP.

Odpowiedź- Zamawiający zobowiązuje się zrealizować co najmniej 80% wartości umowy brutto.

 1. Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 436 pkt 6 Ustawy PZP).

Odpowiedź- Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% brutto wartości przedmiotu zamówienia.

 1. Czy zamwiający w par. 4.2 wpisze, że okres przedłużenia umowy może wynosić nie więcej niż 3 miesiące?

Odpowiedź- Strony dopuszczają również stosowne przedłużenie terminu obowiązywania umowy, w przypadku niewyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, w pierwotnie określonym okresie umownym, maksymalnie o 6 miesięcy.

 1. Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabletki = tabletki drażowane/ tabletki powlekane/ kapsułki / kapsułki twarde i odwrotnie, a także tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

 1. Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

 1. Czy należy wycenić lek, który nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić? Czy należy poda

 2. ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- wycenić i wpisać uwagę.

 1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu o innej pojemności (tab., amp.) i gramaturze (dotyczy np.: maści, kremów, płynów, syropów, kropli) niż podana przez Zamawiającego, a liczbę opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby sumaryczna pojemność/gramatura była zgodna z SIWZ?

Prosimy podać jak należy przeliczać zapotrzebowane ilości, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań czy podać do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Tak wyraża zgodę o ile opakowanie o innej pojemności nie przekracza 2-krotności opakowania podanego w pakiecie. Zaokraglić w górę.

 1. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie
  z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania.

 1. Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania, dotyczy: tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 1 poz. 16 – Levofloxacin. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci KabiPack o pojemności opakowania 10 poj. zgodnej z formularzem?

Odpowiedx- TAK.

 1. Dot. Pak. 1 poz. 39 – Thiammine hydrochloride – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu sprowadzonego na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia? Aktualnie są to jedyne dostępne preparaty spełniające wymagania Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wydzielenie pozycji do innego Pakietu.

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20. W związku z tymczasowym brakiem produkcji prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź- wycenić preparat i dopisać uwagi o tymczasowym braku.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 44. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt

Odpowiedx- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 45. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 42. W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź- prosimy o wycene preparatu Fe2+ 80 mg.

 1. Dotyczy pakietu 1 poz. 42 W związku z niedostępnym preparatem w porządanej dawce 105mg ferrosi sulfas czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Tardyferon, 80 mg Fe2+,tabl.przedł.uwaln., 30 szt.?

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza.

 1. Dot. Pakietu 1 poz. 49.- Ondansetronum tabl.8mg – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę tabletek w postaci ulegającej rozpadowi w jamie ustnej? Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty.

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza.

 1. Dot. pakietu nr 1 poz. 20 – czy zamawiający dopuści wycenę 10 opakowań preparatu Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml;10ml, emuls. Do wstrzykiwań, 10 amp?

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2021 na: „Dostawa leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2021 na:

Dostawa leków, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mędzin Ilona- z-ca Dyrektora d.s. lecznictwa

tel. 915702573 wew. 289

2. mgr Apoloniusz Urbanowicz – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

tel. 915702573 wew. 279

 1. Halina Piskorz – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

 1. Patrycja Rychlik – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 14.06.2021. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 14.06.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 13.07.2021 r.r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- leki

SZPITAL POWIATOWY SWZ dostawa leków,, materiały opatrunkowe, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, gazy medyczne-tryb podstawowy bez negocjacji

RODO – leki

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- leki

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-LEKI

zalacznik 3-leki

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO-leki

Pakiet nr 1-Leki różne 1

Pakiet nr 2 – Heparyny drobnocząsteczkowe

Pakiet nr 3 – Materiały opatrunkowe

Pakiet nr 4 – Insuliny

Pakiet nr 5 – Opatrunki specjalistyczne

Pakiet nr 6 – Pieluchomajtki, podkłady higieniczne, opatrunki

Pakiet nr 7 – Gazy medyczne

Pakiet nr 8 – Żele sterylne

Pakiet nr 9 – Dezynfekcja ran

Pakiet nr 10 – Leki rózne 2

dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 27.05.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

PAKIET NR 3

Kwota netto – 12.971,00 zł

Kwota brutto – 14.008,68 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2.

MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

PAKIET NR 5

Kwota netto – 22.209,30 zł

Kwota brutto – 23.986,04 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3.

MEDOX Robert Łupicki

ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn-Zdrój

PAKIET nr 3

Kwota netto – 14.662,00 zł

Kwota brutto – 15.855,96 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 93.679,50 zł

Kwota brutto – 102.943,86 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5.

YAVO Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17

97-400 Bełchatów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 18.568,56 zł

kwota brutto – 20.054,04 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 17.402,82 zł

Kwota brutto – 18.795,05 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6.

Citonet Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin

TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

PAKIET NR 5

Kwota netto – 23.208,55 zł

Kwota brutto – 25.065,24 zł

Termin dostawy – BRAK

7.

Alfa-Med Mirosław Borecki

ul. Wojciechowskiego 48

71-476 Szczecin

PAKIET NR 5

Kwota netto – 16.914,60 zł

Kwota brutto – 18.267,77 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 27.05.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 5/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 194.738,84 zł brutto. (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 84/100).

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu