Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 7/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Pakiet nr 1

  • Kwota netto złożonej oferty – 720.200,00 zł

  • Kwota brutto złożonej oferty – 777.816,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 – ProCardina Medical Sp. z o.o. ul. rtm.W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

Pakiet nr 2

 • Kwota netto złozonej oferty – 141.050,00 zł

 • Kwota brutto złozonej oferty – 152.334,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 930.150,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesią złotych).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Wartość wybranej oferty na okres 3 lat brutto wynosi: 472.392,00 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 80 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 6 pkt

Razem – 86 pkt.

 1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

EMKA S.A.

ul. Jaktorowska 15A

96-300 Żyrardów.

Cena – 45 pkt

odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10 pkt

Razem – 55 pkt

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza- Lider Konsorcjum.
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. ul. Ciepielówek 2, 67-410 Sława – Konsorcjant

Kwota netto złożonej oferty – 437.400,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 472.392,00 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów: 209 km.

2. oferta nr 2 – EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów.

Kwota netto złożonej oferty – 777.600,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 839.808,00 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów: 102 km.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 505.440,00 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 9/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2019 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 24.06.2019 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 24.06.2019 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 23.07.2019 r. Czytaj dalej