Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Pakiet nr 5 – 4.033,80 zł
(słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy złote 80/100).
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 6 – 6.167,77 zł
(słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 77/100).
3. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-643 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 229.983,99 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 99/100).
4. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Pakiet nr 2 – 151.116,13 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych 13/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 4.033,80 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (2 dni)– 10 pkt

Razem – 70 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 6.167,77 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-643 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 229.983,99 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień ) – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 151.116,13 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Postępowanie przetargowe w pakiecie nr 3 – (leki różne III) zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III. Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

CENA – 57,84 pkt

TERMIN DOSTAWY – 40 pkt

RAZEM 97,84 pkt

2

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

PAKIET NR 1

Cena – 54,85 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

RAZEM – 94,85 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 3 (leki różne III) zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jednocześnie informujemy, że postępowania przetargowe w pakiecie nr 3 zostanie ogłoszone ponownie.