KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

KONKURS

NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO

W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II Nr 2
74 – 200 Pyrzyce Czytaj dalej

Dotyczy: Nr sprawy: 14/2018 dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.

2.Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami siwz.

3.Pytanie 3 – Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 14/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – Technik farmaceuta 91 5702573 wew.279
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Termin składania ofert – 8.01.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 8.01.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 8.03.2019rok.
Wpłata wadium – do dnia 8.01.2019 r.

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym jest udostępnione na stronie https://simap.europa.eu nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE – 2018/S 231-529003.
SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się po adresem: https://platformazakupowa.pl