OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2019 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 15.01.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 15.01.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 13.02.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia. Czytaj dalej

Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 13.221,30 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.279,00 zł

dot. konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nie doszło do podpisania umowy na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ponieważ Oferent nie podpisał umowy na warunkach określonych w konkursie.