Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 24.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikliwości dla podtlenku azotu”?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną posiadającą na opakowaniu nazwę producenta i informację o rodzaju mankietu?

Odpowiedź- Zamawiający podtrzymuje wymóg informacji o rodzaju mankietu na balkoniku, dopuszcza nazwę producenta na opakowaniu.

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik „martwą przestrzeń” rozciągliwy do 15 cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkładkę pod rurkę tracheostomijną w rozmiarze 9 x 10 cm?

Odpowiedź – TAK.

Pakiet nr 4, pozycja 3

Jaką ilość filtrów z wymiennikiem ciepła i wilgoci Zamawiający oczekuję?

Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

 • Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

 • Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

 • Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

 • Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

 • Przestrzeń martwa: 40ml

 • Waga: 30g

 • Objętość oddechowa: 150-1500ml

 • Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

 • Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

 • Złącza: 22M/15F-22F/15M

 • Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

 • Opakowanie: papier/folia

 • Jałowy: tak

Odpowiedź- Filtry z pozycji 3 zostały opisane w pozycji 4.

Pakiet nr 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

 • Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

 • Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

 • Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

 • Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

 • Przestrzeń martwa: 35ml

 • Waga: 22g

 • Objętość oddechowa: 150-1500ml

 • Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

 • Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

 • Złącza: 22M/15F-22F/15M

 • Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

 • Opakowanie: papier/folia

 • Jałowy: tak

Odpowiedź-Nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

 • Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

 • Przestrzeń martwa: 16ml

 • Waga: 9g

 • Objętość oddechowa: 200-1000ml

 • Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

 • Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

 • Złącza: 15F

 • Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

 • Port tlenowy: tak

 • Opakowanie: papier/folia

 • Jałowy: tak

 • Zdjęcie poglądowe:

Odpowiedź- Nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści plastikową kaczkę na mocz z pokrywką o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź- Nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o parametrach:

– długość ramion 180 cm

– ramię dodatkowe 100 cm

– karbowane obustronnie, rozciągliwe rury

– bezlateksowy worek o pojemności 2 litrów

– wyposażony w kolanko z portem

– wyposażony w łącznik Y z dwoma portami

– opakowanie: folia

– mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź-Nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o parametrach:

– długość ramion 180 cm

– ramię dodatkowe 100 cm

– karbowane obustronnie, rozciągliwe rury

– bezlateksowy worek o pojemności 2 litrów

– wyposażony w kolanko z portem

– wyposażony w łącznik Y z dwoma portami

– opakowanie: folia

 • mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź- Nie dopuszcza.

Dotyczy: postępowania nr 3/2021 w trybie podstawowym na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 23.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr 3/2021 w trybie podstawowym na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 5,12,13,14,15,16,17 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. nr 5,12,13,14,15,16,17 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź-Nie wyrażamy zgody.

 1. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 5 – czy zamwiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny łacznik do rurek rozciągliwy w zakresie 7-15cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź- Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

 1. Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 16 – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne maski anestetyczne, kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź – Tak dopuszczamy.

 1. Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 17:

  – czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wskazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź – Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

 • czy zamawiający oczekuje aby informacja o braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zawartości ftalanów w wyrobie medycznym?

Odpowiedź- Dopuszcza, nie wymaga.

 1. Pytanie – pakiet nr 4 poz. nr 4,5,16,17 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. nr 4,5,16,17 zo umozliwi udział w przetragu więcej liczbie Wykonawców a zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź-Nie wyrażamy zgody.

 1. Pytanie – pakiet nr 4 poz. nr 4 – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie 35,5g, przestrzeni martwej 55 ml oraz nawilżeniu 37 mg/l H2O przy Vt=500 ml?

Odpowiedź- NIE.

 1. Pytanie – pakiet nr 4 poz. 5- czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy o masie 21 g, przestrzeni martwej 33 ml?

Odpowiedź- NIE.

 1. Pytanie – pakiet nr 4 poz. nr 17 – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 90 cm?

Odpowiedź- NIE, zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pakiet 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1

Pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z 10% rozszerzeniem pojemności nominalnej, posiadającą pojedyncza skalę?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 1

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź-NIE.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2021 na dostawę: „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2021.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2021 na dostawę:

Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl i na stronie https://platformazakupowa.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 30.03.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 30.03.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 29.04.2021 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- ju

SZPITAL POWIATOWY SWZ medyczny asortyment jednorazowego użytku-tryb podstawowy bez negocjacji

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- dostawa asortymentu med. j.u

RODO – dostaw j.u

Załącznik nr 1- oferta- ju

zalacznik 3-dostawa j.u

załącznik nr 5-dostawa j.u

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-asortyment med. j.u

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym-sprzęt j.u

Pyrzyce pakiet-nr-1

Pyrzyce pakiet-nr-2

Pakiet-nr-3-materiały sterylne

Pakiet-nr-4-różne

Pakiet nr 5-asort. med. j.u.- wkłady do ssaka

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 19.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 9 – leki rożne 4 poz. 57 ( wabradyna tabl. 5 mg 30 tabl.) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Ivohart 5mg 112 tabletek powl PL i po przeliczeniu i zaokrągleniu zaoferowanie 6 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 8 – leki różne 3 poz. 85 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep prosz. Do sporz. Roztw. Doustn. PL i po przeliczeniu zaoferowanie 360 opakowań?

Odpowiedź-NIE. Sprawdzona skuteczność działania składu.

 1. Pytanie – Pakiet nr 6 – leki rożne 1 – czy zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SIWZ wielkościach opakowań z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

 • pozycja nr 10 – proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.

– jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając w górę/dół do pełnego opakowania.

Odpowiedź- TAK. Wykonawca przeliczy liczbę pełnych opakowań zaokrąglając w górę.

 1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów-tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- preparaty zamienne muszą mieć udokumentowane w karcie charakterystyki wskazania terapeutyczne oraz zastosowanie. Każda zmiana postaci leku polega odrębnemu rozpatrzeniu.

 1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań(tabletek, ampułek, kg itp.) Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-zamienniki leków dotyczące ilości dopuszczamy w granicach dwukrotności opakowania podanego w przetargu (tabletki, amp. fiolki). Każda zmiana wielkości opakowania podlega odrębnemu rozpatrzeniu. Jeśli ilość opakowań wynikająca z przeliczenia tabletek, fiolek, ampułek nie jest liczbą całkowitą Wykonawca przeliczy liczbę pełnych opakowań zaokrąglając w górę.

 1. Pytanie – prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kg itp.) niż umieszczone w SIWZ a także w przypadku gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-podać pełne opakowanie zaokrąglając w górę.

 1. Pytanie – zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- Prosimy o podanie ostatniej ceny i informację pod pakietem o zaprzestaniu produkcji danego leku. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument producenta potwierdzający zaprzestanie produkcji danego preparatu. W przypadku braku preparatu ofertowego należy zamienić na odpowiedni zgodnie z ceną pierwotnego leku.

 1. Pytanie – czy zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/kilogram w pozycjach gdzie w SWZ występują sztuki lub mg?Jeśli nie to czy zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę,mg,ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- jeżeli Wykonawca ma możliwość zaoferowania produktu w opakowaniach innych niż zapis w SIWZ, to każda zmiana podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

 1. Pytanie – czy zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź- TAK, jeżeli Wykonawca będzie dostarczany preparat przez okres obowiązywania umowy. Z każdą dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument zezwolenia wydany przez MZ.

 1. Pytanie – czy zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 poz. nr 85, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu CitraFleet x 50 saszetek (pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu) i po przeliczeniu zaoferowanie 15 op?

Odpowiedź- Nie. Sprawdzona skuteczność działania.

12.Pytanie – prosimy o procentowe określenie minimalnego zobowiązania zamawiającego do realizacji umowy i wprowadzenie do projektu umowy postanowienia o następującej treści:

„Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy co najmniej … % w zakresie każdego zadania, przy czym Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu umowy”.

Odpowiedź-Zamawiający informuje, że nie zamierza ograniczać zakresu zamówienia.