Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie tastów specjalistycznych aparatów RTG.

Dotyczy: postępowanie przetargowe  nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie tastów specjalistycznych aparatów RTG.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Czytaj dalej

dot. pytania do post.: na dostawę implantów nr sprawy: 11/2019

dot. pytania do post.: na dostawę implantów nr sprawy: 11/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 11/2019

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 11/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2019 na dostawę:

implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %
  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 28.08.2019 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 28.08.2019 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 26.10.2019 r.

Wpłata wadium – 28.08.2019 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

W zakładce przedmiot zapytania proszę podać wartość oferty, nie może być wartość oferty 0,00 PLN.

Pyrzyce, dnia 25.07.2019 r.

 

 

 

Pakiet nr 5 – implanty do osteotomii piszczeli

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

pakiet nr 2- staplery chir

formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

Pakiet nr 4 – implanty do zespoleń kości

zalacznik 4-dostawa implantów

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7-oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 8-implanty

załączni, nr 9 – Oświadczenie-RODO-dostawa implantów

Pakiet nr 1-implanty do zespoleń kości

pakiet nr 3-siatki przepuklinowe, wosk kostny

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2019 na serwisowanie, naprawę sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice. Czytaj dalej