Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 3- spodnie do kolonoskopii zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 3 – spodnie do kolonoskopii.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na zakup i dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na zakup i dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 481.410,00 zł

(słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 68.620,20 zł.

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 20/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 46.072,80 zł

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 80/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4- 64.314,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych ).

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Pyrzyce, dnia 20.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 19/2020 na dostawę leków, żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, spodnie do kolonoskopii.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 15.980,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 17.258,40 zł

TERMIN DOSTAWY- 1 dzień.

  1. Oferta nr 2 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 49.344,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 53.291,52 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 43.310,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 46.774,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 110.417,04 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 04/100).

Pakiet nr 1 – 57.054,24 zł brutto

Pakiet nr 2 – 46.666,80 zł brutto

Pakiet nr 3 – 6.696,00 zł brutto