Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – prosimy o określenie planowanej częstotliwości dostaw ciekłego azotu (np. tygodniowo).

Odpowiedź- dostawa ciekłego azotu raz w tygodniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostaw będzie ustalony przez strony telefonicznie.

2. Pytanie – czy zamawiający wymaga medycznego ciekłego azotu?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy istnieją ograniczenia dojazdowe, tonażowe lub inne dla transportu ciekłego azotu do miejsca dostawy?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy istnieje odpowiednie wydzielone, bezpieczne miejsce do napełniania pojemników ciekłym azotem?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – czy zamawiający wymaga dostarczenia napełnionego naczynia z ciekłym azotem do miejsca dostawy, czy napełnianie ma się odbywać na miejscu?

Odpowiedź- napełnianie ma się odbywać na miejscu.

6. Pytanie – prosimy o informację iloma pojemnikami do ciekłego azotu dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź- 2 szt..

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający poprawi zapis dotyczący postaci leku w pakiecie nr 3 w pozycji nr 30 oraz 31 na fiolkę, gdyż jedynie w takiej postaci występują one na polskim rynku?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. nr 25-29 i poz. 33 inulin w postaci wstrzykiwaczy?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 1/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40% Czytaj dalej