Rejestracja on-line

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 16/2023 na „Dostawa endoprotez bezcementowych i cementowych stawu biodrowego i kolanowego oraz usługa serwisowania napędów”

Pyrzyce, dnia 09.11.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 16/2023 na „Dostawa endoprotez bezcementowych i cementowych stawu biodrowego i kolanowego oraz usługa serwisowania napędów”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

……………………….. –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

LIMA Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 541.000,00 zł

Kwota brutto – 584.280,00 zł

Usługa serwisowania napędów

Kwota netto – 24.000,00 zł

Kwota brutto – 25.920,00 zł

Termin dostawy-1 dzień

PAKIET NR 2

Kwota netto – 252.270,00 zł

Kwota brutto – 272.451,60 zł

Usługa serwisowania napędów

Kwota netto – 24.000,00 zł

Kwota brutto – 25.920,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


09.11.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 16/2023 na „Dostawa endoprotez bezcementowych i cementowych stawu biodrowego i kolanowego oraz usługa serwisowania napędów”.

Pyrzyce, dnia 07.11.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 16/2023 na „Dostawa endoprotez bezcementowych i cementowych stawu biodrowego i kolanowego oraz usługa serwisowania napędów”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Lima Polska Sp. zo.o.

ul. Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 541.000,00 zł

Kwota brutto – 584.280,00 zł

Usługa serwisowania napędów

Kwota netto – 24.000,00 zł

Kwota brutto – 25.920,00 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 252.270,00 zł

Kwota brutto – 272.451,60 zł

Usługa serwisowania napędów

Kwota netto – 24.000,00 zł

Kwota brutto – 25.920,00 zł

07.11.2023 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/23 na „Dostawa endoprotez bezcementowych i cementowych stawu biodrowego i kolanowego oraz usługa serwisowania napędów”.

Pyrzyce, dnia 07.11.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 16/23 na „Dostawa endoprotez bezcementowych i cementowych stawu biodrowego i kolanowego oraz usługa serwisowania napędów”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia otrzymał kwotę 890.460,00 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 610.200,00 zł

Pakiet nr 2 – 280.260,00 zł

07.11.2023 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu