Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Pakiet nr 3-czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji od nr 1 do nr 6 oraz 31 i utworzy nowy pakiet 3A?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 poz. nr 12 czy zamawiający dopuści wycenę Tialorid mite, 2,5 mg+25 mg tabl. 50 szt. w ilości 30 op. lub wykreśli pozycje z pakietu (Tialorid mite 2,5 mg nie jest zarejestrowany).

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza wycenę Tialorid mite 2,5 mg + 25mg tabl. 50 szt ilość 30 op. Natomiast Tialorid mite tabl. 2,5 mg z pakietu nr 2 pozycja nr 12 wykreślić.

3. Pytanie –czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 (Bupivacaine WZF Spinal 0,5% HEAVY 4ml*5amnp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Nie wymaga.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr sprawy: Przetarg nieograniczony nr 3/2019.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy (przy czym suplement ten aktualnie nie jest już produkowany), Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps. oraz inulinę w stężeniu 100mg/kaps.? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań).
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ Czytaj dalej

Dotyczy: Nr sprawy: 3/2019 dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietów
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź-Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 3 – Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź-W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu należy ne wyceniać. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zaprzestanie lub brak produkcji danego preparatu dołączonego do oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na usługi dezynsekcji i deratyzacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 20.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Wszystkie formularze i załączniki znajdują się na stronie platformy zakupowej. Adres platformy zakupowej podany powyżej.