Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 341.148,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 368.439,84 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 341.704,44 zł.

Dot. Przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach iformuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1
1.Poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji alternatywnie rękawicy chirurgicznej, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna gładka, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <30ug/g rękawicy, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min.295mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Proszę o wyjasnienie, czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 projektu umowy „ nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów”

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Szchulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 6.264,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 90 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt
Razem – 98 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 1 zostało unieważnione zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.