OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2016 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Postępowanie przetargowe na dostawę środków dezynfekcyjnych zostało podzielone na 2 pakiety:
pakiet nr 1- dezynfrkcja skóry rąk,pola operacyjnego,błon śluzowych,mycie i dezynfekcja narzędzi,powierzchni,termiczne mycie basenów.
pakiet nr 2 – maszynowe mycie i dezynfekcja (chemiczno-termiczna) endoskopów.
Kryterium oceny ofert:
1. CENA- 90%
2. Termin dostawy – 10%
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 07.04.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 07.04.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 06.05.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 3- środki dezynfekcyjne

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez.

pakiet nr 1 i nr 2

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 4/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2016 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 90 %
2. Termin dostawy – 10 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 05.05.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 05.05.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 03.07.2016 r.
Wpłata wadium – do dnia 05.05.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

oświadczenie o obowiązku podatkowym-dostawa implantów

Pakiet nr 1 – endoprotezy stawów

Pakiet nr 2- napęd akumulatorowy do zabiegów ortopedycznych

PAKIET nr 3 – implanty i narzędzia artroskopowe

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty

umowa-projekt implanty

zalacznik 3-implanty

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

załącznik nr 5 – oświadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

oświadczenie o obowiązku podatkowym- nie- dostawa implantów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2016 na dostawę artykułów żywnościowych dla Kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Piekarnia-Cukiernia Mariola i Andrzej Bernarda M. Łukszo, A. Łukszo S.C. ul. Bohaterów Warszawy 9, 73-200 Choszczno.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 31.857,04 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 95 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt

  • ofertę nr 2 złozoną przez firmę Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 41.177,59 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 95 pkt

Ilośc uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi:2.153,52 ł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 95 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 25.237,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 95 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

  • ofertę nr 4 złozona przez firmę POLAJS Sp. z o.o. Sp.k. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 3.628,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę- 95 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 21.506,09 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 95 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 18.711,05 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 95 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

  • ofertę nr 9 złozoną przez firmę Chefs Culinar Sp. z o.o. ul. Goleniowska 59, 70-847 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 71.659,87 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 95 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

  • ofertę nr 11 złożoną przez firmę FHU „Chem-Aj” J. Świerczek, A. Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 4.226,04 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 95 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 7.862,40 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 95 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

  • ofertę złożoną przez firmę MADAR Dariusz Wartal ul. Floriana Krupiera 1, 71-001 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 129.841,11 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 95 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 5 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna

Pakiet nr 1

Cena – 82,54 pkt.

Termin płatności – 5 pkt

2

Gospodarstwo Rolne DOMINANT Aniela Jasińska ul. Polna 31, 72-130 Maszewo

Pakiet nr 1

Cena – 91,20 pkt

Termin płatności – 5 pkt

3

PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 1

Cena – 71,25 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 6

Cena – 93,09 pkt

Termin płatności – 5 pkt.

4

Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Szczuko 74-201 Warnice 96

Pakiet nr 2

Cena – 90,05 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 3

Cena – 72,05 pkt

termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 4

Cena – 66,77 pkt

Termin płatności – 5 pkt

5

BT Sp. z o.o. Bruno Tassi Północ Sp.k. ul. Reja 3, 80-870 Gdańsk

Pakiet nr 7

Cena – 85,20 pkt

Termin płatności 5 pkt

6

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp.J. J. Patruś&R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

Pakiet nr 5

Cena – 80,63 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 7

Cena – 89,64 pkt

Termin płatności – 5 pkt

7

Chefs Culinar Sp. z o.o. ul. Goleniowska 59, 70-847 Szczecin

Pakiet nr 6

cena – 93,56 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 10

Cena – 91,65 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 11

Cena – 87,24 pkt

Termin płatności – 5 pkt

8

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Pakiet nr 5

Cena – 94,62 pkt

Termin płatności – 5 pkt

9

FHU „Chem-Aj” J. Świerczek, A, Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin

Pakiet nr 10

Cena – 86,85 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Pakiet nr 11

Cena – 91,39 pkt

Termin płatności – 5 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2016 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. MEDFinance S.A. Al. Piłsudzkiego 76, 90-330 Łódź.
Pakiet nr 2 – 50.058,20 zł brutto.
2. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14,. 72-300 Gryfice.
Pakiet nr 1 – 112.158,00 zł brutto.