OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 21/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 21/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 22.11.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 22.11.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 21.12.2017 rok. Czytaj dalej

04 listopada 2017 r.

W dniu 04 listopada 2017 r. w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach została przeprowadzona akcja profilaktyczna pn. ,,Biała Sobota”. Organizatorami akcji było Stowarzyszenie ,,Nasz Szpital” oraz Starostwo Powiatowe przy głównym udziale Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz przez indywidualnych sponsorów. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 20/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2017 na:

„dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek-kierownik zaopatrzenia i zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60%
2. Ilość rat wynagrodzenia – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert- 14.11.2017 r. godzina 10.30
Termin otwarcia ofert – 14.11.2017 r. godzina 11°°
Termin związania ofertą 30 dnia od daty otwarcia ofert – 13.12.2017 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Pakiet nr 5 – 4.033,80 zł
(słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy złote 80/100).
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 6 – 6.167,77 zł
(słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 77/100).
3. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-643 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 229.983,99 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 99/100).
4. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Pakiet nr 2 – 151.116,13 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych 13/100).