Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 04.05.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Srevier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

  Pakiet nr 6 – Kwota brutto – 2.245,86 zł.

 2. Farmacol Ligistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

  Pakiet nr 4- Kwota brutto – 11.081,67 zł.

 3. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Pakiet nr 5 – kwota brutto – 14.371,88 zł

  Pakiet nr 8 – kwota brutto – 164.924,69 zł

  Pakiet nr 9 – kwota brutto – 90.996,73 zł.

 4. Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

  Pakiet nr 2 – kwota brutto – 60.480,00 zł.

 5. LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

  Pakiet nr 7 – kwota brutto – 31.959,36 zł.

 6. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Pakiet nr 10 – kwota brutto – 217.415,21 zł

  Pakiet nr 11 – kwota brutto – 64.435,59 zł.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 16.04.2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,6,7,8,9 złożoną przez następujących wykonawców:

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Servier Polska Services Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

PAKIET NR 6

Kwota netto – 2079,50 zł

Kwota brutto – 2245,86 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

2

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 4

Kwota netto – 10260,80 zł

Kwota brutto – 11081,67 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

6

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13307,28 zł

Kwota brutto – 14371,88 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 152332,17 zł

Kwota brutto – 164924,69 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 84256,23 zł

Kwota brutto – 90996,73 zł

60 pkt

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

7

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 56000,00 zł

Kwota brutto – 60480,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

8

LEK S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

PAKIET NR 7

Kwota netto – 29592,00 zł

Kwota brutto – 31959,36 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

9

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 10

Kwota netto – 201310,39 zł

Kwota brutto – 217415,21 zł

PAKIET NR 11

Kwota netto – 59662,58 zł

Kwota brutto – 64435,59 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

Nie odrzucono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że złożone zostały oferty niepodlegające odrzuceniu następujących Wykonawców:

Nr

oferty

Wykonawca

Nr pakietu

Punkty za kryterium CENA

Punkty za kryterium TERMIN DOSTAWY

Razem ilość uzyskanych punktów

2

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 2

Kwota netto75808,00 zł

Kwota brutto – 81872,64 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13388,10 zł

Kwota brutto – 14459,16 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 154354,09 zł

Kwota brutto – 167875,33 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 97782,30 zł

Kwota brutto – 105604,90 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 243943,84 zł

Kwota brutto – 263459,32 zł

44,32 pkt

59,64 pkt

58,94 pkt

51,70 pkt

49,51 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

84,32 pkt

99,64 pkt

98,94 pkt

91,70 pkt

89,51 pkt

3

NEUCA S.A.

ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13863,14 zł

Kwota brutto – 14972,20 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 161987,32 zł

Kwota brutto – 175400,83 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 102722,95 zł

Kwota brutto – 110940,76 zł

57,59 pkt

56,42 pkt

49,21 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

97,59 pkt

96,42 pkt

89,21 pkt

4

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 63520,00 zł

Kwota brutto – 68601,60 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 218155,13 zł

Kwota brutt – 235607,57 zł

52,90 pkt

55,37 pkt

40 pkt

40 pkt

92,90 pkt

95,37 pkt

5

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13449,38 zł

Kwota brutto – 14525,36 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 152618,84 zł

Kwota brutto – 165226,49 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 92708,22 zł

Kwota brutto – 100124,89 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 216047,40 zł

Kwota brutto – 233331,20 zł

59,37 pkt

59,89 pkt

54,53 pkt

55,91 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

99,37 pkt

99,89 pkt

94,53 pkt

95,91 pkt

6

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 66800,00 zł

Kwota brutto – 72144,00 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 10773,90 zł

Kwota brutto-11635,82 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 214106,82 zł

Kwota brutto – 231235,39 zł

50,30 pkt

57,14 pkt

56,41 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

90,30 pkt

97,14 pkt

96,41 pkt

9

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 62400,00 zł

Kwota brutto-67392,00 zł

53,85 pkt

40 pkt

93,85 pkt


………………………………………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu