Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 18/2023 na „Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 08.01.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 18/2023 na „Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleko 8, 73-110 Stargard.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 17 wynosi: 31.354,80 zł

  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 80/100).

 2. Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin. TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 85.682,75 zł.

  (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 75/100).

 3. J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi: 3.585,60 zł.

  (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100).

 4. NEUCA Spółka Akcyjna ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 111.530,64 zł.

  (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 64/100).

 5. Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 6.462,41 zł.

  (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 41/100).

 6. Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 12.740,30 zł.

  (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 30/100).

 7. Schulke Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 27.731,13 zł.

  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 13/100).

 8. Asclepios Spółka Akcyjna ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 186.568,30 zł.

  (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 30/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 64.370,42 zł.

  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 42/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 16 wynosi: 499,02 zł.

  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100).

 9. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 43.038,61 zł.

  (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści osiem złotych 61/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 339.076,80 zł.

  (słownie trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 80/100).

 10. Skamex Spółka Akcyjna, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 119.020,86 zł.

  (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia złotych 86/100).

 11. Bialmed Sp. zo.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 15 wynosi: 12.200,16 zł.

  (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 16/100).

 12. Salus International Sp. z o.o. ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 83.419,68 zł.

  (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 68/100).

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 9.736,31 zł

  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 31/100).

Dostawy – 8643-2024 – TED Tenders Electronic Daily

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 20/2023 na Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego, implanty do osteotomii piszczeli, wkręty, podkładki, groty, druty, system kabli do zabezpieczenia złamań kości długich”.

Pyrzyce, dnia 04.01.2024 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 20/2023 na Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego, implanty do osteotomii piszczeli, wkręty, podkładki, groty, druty, system kabli do zabezpieczenia złamań kości długich”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium –Termin dostawy

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

PAKIET NR 1

Kwota netto – 86250,00 zł

Kwota brutto – 93.150,00 zł

Termin dostawy -2 dni

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

2

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 1.153.850,00 zł

Kwota brutto – 1.246.158,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

3

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 41.200,00 zł

Kwota brutto – 44.496,00 zł

Termin dostawy – 2 dni

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. …………………………NIE DOTYCZY……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


04.01.2024 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy:przetarg nieograniczony nr 18/2023 na „dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 02.01.2024 r.

SPROSTOWANIE

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:przetarg nieograniczony nr 18/2023 na „dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Zamawiający informuje, że w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty”, opublikowanym w dniu 30.11.2023 r. omyłkowo wpisano nieprawidłową punktację w ofercie nr 5 złożonej przez: Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie z poprawioną punktacją dla oferty nr 5 w pakiecie nr 4.

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Shobu-Kan Jarosław Prządka

ul. Daleka 8

73-110 Stargard

PAKIET NR 17

Kwota netto – 28510,00 zł

Kwota brutto – 31354,80 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

2

Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4

73-730 Szczecin

TZMI SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

PAKIET NR 11

Kwota netto – 79781,80 zł

Kwota brutto – 85682,75 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

3

J.Chodacki, A.Misztal „MEDICA” Sp.j.

ul. Przemysłowa 4a

59-300 Lubin

PAKIET NR 13

Kwota netto – 3320,00 zł

Kwota brutto – 3585,60 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

NEUCA SA

ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

PAKIET NR 7

Kwota netto – 103269,10 zł

Kwota brutto – 111530,64 zł

TERMIN dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

5

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 4

Kwota netto – 80701,24 zł

Kwota brutto – 87157,34 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 6

Kwota netto – 5983,71 zł

Kwota brutto – 6462,41 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 3

Kwota netto – 46212,74 zł

Kwota brutto – 49909,76 zł Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 9

Kwota netto – 65788,42 zł

Kwota brutto – 71.051,49 zł

Termin dostawy – 1 dzień

57,43 pkt

60 pkt

51,74 pkt

54,36 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

97,43 pkt

100 pkt

91,74 pkt

94,36 pkt

6

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 11772,50 zł

Kwota brutto – 12740,30 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

7

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

PAKIET NR 10

Kwota netto – 24920,30 zł

Kwota brutto – 27731,13 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

8

ASCLEPIOS SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 1

Kwota netto – 181877,64 zł

Kwota brutto – 186568,30 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 9

Kwota netto – 59602,26 zł

Kwota brutto – 64370,42 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 16

Kwota netto – 462,05 zł

Kwota brutto – 499,02 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 7

Kwota netto – 110425,60 zł

Kwota brutto – 119259,65 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 15

Kwota netto – 15214,22 zł

Kwota brutto – 17511,36 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

60 pkt

60 pkt

56,11 pkt

41,80 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

96,11 pkt

81,80 pkt

9

URTICA Sp. z o.o

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 3

Kwota netto – 39850,57 zł

Kwota brutto – 43038,61 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 12

Kwota netto – 313960,00 zł

Kwota brutto- 339076,80 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 4

Kwota netto – 87914,47 zł

Kwota brutto – 94947,62 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 6

Kwota netto – 6341,85 zł

Kwota brutto – 6849,20 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 7

Kwota netto – 110214,18 zł

Kwota brutto – 119031,31 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 9

Kwota netto – 67002,00 zł

Kwota brutto – 72362,16 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

60 pkt

52,71 pkt

56,61 pkt

56,22 pkt

53,37 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

92,71 pkt

96,61 pkt

96,22 pkt

93,37 pkt

10

Skamex Spółka Akcyjna

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

PAKIET NR 8

Kwota netto- 110204,50 zł

Kwota brutto – 119020,86 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

11

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48 lok 35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 15

Kwota netto – 11296,44 zł

Kwota brutto – 12200,16 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 10

Kwota netto – 33390,50 zł

Kwota brutto – 37102,74 zł

Termin dostawy- 1 dzień

60 pkt

44,84 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

84,84 pkt

12

Salus International Sp. z o.o.

ul. Gen. Kazimierza Piłsudzkiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 4

Kwota netto – 77240,45 zł

Kwota brutto – 83419,68 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 5

Kwota netto – 9015,10 zł

Kwota brutto – 9736,31 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 2

Kwota netto – 15301,22 zł

Kwota brutto – 16525,32 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 3

Kwota netto – 52835,86 zł

Kwota brutto – 57062,73 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 6

Kwota netto – 8275,78 zł

Kwota brutto – 8937,84 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 7

Kwota netto – 107879,30 zł

Kwota brutto – 116509,66 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 9

Kwota netto – 67432,78 zł

Kwota brutto – 72827,39 zł

Termin dostawy – 1 dzień

PAKIET NR 15

Kwota netto – 13661,58 zł

Kwota brutto – 14754,51 zł

Termin dostawy – 1 dzień

60 pkt

60 pkt

46,26 pkt

45,25 pkt

43,38 pkt

57,43 pkt

53,03 pkt

49,61 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

86,26 pkt

85,25 pkt

83,38 pkt

97,43 pkt

93,03 pkt

89,61 pkt

Pyrzyce, dnia 02.01.2024 r.

Dotyczy: Zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – tryb podstawowy nr 23/23 bez negocjacji.

Pyrzyce, dnia 02.01.2024 r.

Dotyczy: Zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – tryb podstawowy nr 23/23 bez negocjacji.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zmieni okres obowiązywania umowy z 24 miesięcy na 12 miesięcy? Obecna sytuacja gospodarcza m.in. wzrost inflacji, zwielokrotnienie cen czynników produkcji wpływających na ostateczny poziom cen oferowanych produktów umożliwia prawidłowe skalkulowanie cen na okres co najwyżej 12 miesięcy. Wyliczenie na dłuższy okres cen skutkować może przeszacowaniem albo nie doszacowaniem wartości przyszłej umowy co w konsekwencji może być niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź-Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną;

2) warunki zapłaty wynagrodzenia;

3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;

4) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

 1. a) wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5,

 2. b) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

– stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W związku z powyższym interes Wykonawcy jest zabezpieczony.