Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nr 2/2022 na dostawę: „rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2/2022.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nr 2/2022 na dostawę:

rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

  1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 10.02.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 10.02.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 11.03.2022 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 01.02.2022 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SZPITAL POWIATOWY SWZ-dostawa rękawic

Dokument- umowa- rękawice, j.u

RODO

Załącznik nr 1 do SWZ-dost. as. med. j.u

zalacznik 3-dostawa rękawic, art. med. j.u

załącznik nr 5-dostawa rekawic, art. med. ju

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Pakiet-nr-1-rekawice

Pakiet-nr-2-Higiena-pacjenta

Pakiet nr 3 – kaniule (2)

Poradnia Medycyny Sportowej

Szanowni Pacjenci

od dnia 9 lutego 2022 roku

w środy

w ramach Poradni Medycyny Sportowej

będzie przyjmował

dr Michał Chmielnicki

 

Rejestracja tel. 91 817 11 10

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 1/2022 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 28.01.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 1/2022 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

    Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 174.422,85 zł

    (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 85/100).