Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4072,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4282,92 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 35950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37802,07 zł

Pakiet nr 3 – Ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 25926,72 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 27223,06 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4363,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty –4588,20 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 37414,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 39349,71 zł

Pakiet nr 3 – ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 29472,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 30945,60 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 7537,56 zł, w pakiecie nr 2 w wysokości około 36623,43 zł, w pakiecie nr 3 w wysokości około 31701,60 zł.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 34.281,52 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2018 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 27.08.2018 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 27.08.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą –25.09.2018 r. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „MADAR” Dariusz Wartal. ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 137.222,82 zł
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100).

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie wpłynęły żadne ważne oferty.