OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 2/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2019 na dostawę:
„Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 4.02.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 4.02.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.03.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

RODO-dost. as. med. ju.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- ju

zalacznik 3

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 1- oferta- j.u.

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Dokument- umowa- j.u.

Pakiet nr 5-asort. med. j.u.- wkłady do ssaka

pakiet-nr-1

pakiet-nr-2

Pakiet-nr-3-materiały sterylne

Pakiet-nr-4-różne

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następujacym Wykonawcom:

1.Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 3.205,44 zł.

2. Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 132, 02-395 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 22.190,40 zł.

3. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 154.978,74 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 7.104,51 zł

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 239.793,87 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 13.468,40 zł

5.Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 218.424,39 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 6.319,32 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych: 222.912,00 zł.
(słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych).
Kwota brutto wybranej oferty na dzierżawę monitora: 29.520,00 zł.
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

Czytaj dalej