OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 14/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – Technik farmaceuta 91 5702573 wew.279
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Termin składania ofert – 8.01.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 8.01.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 8.03.2019rok.
Wpłata wadium – do dnia 8.01.2019 r.

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym jest udostępnione na stronie https://simap.europa.eu nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE – 2018/S 231-529003.
SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się po adresem: https://platformazakupowa.pl

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1- cena wybranej oferty brutto – 271.353,72 zł
Termin dostawy – 1 dzień.

2. KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.
Pakiet nr 3 – cena wybranej oferty brutto – 23.598,00 zł
Termin dostawy – 1 dzień.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 271.353,72 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 23.598,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.